SEN DA­HL: BLI­VER LET

BT - - NYHEDER -

eks­per­ter bred enig­hed om, at det hvis for­hand­lin­ger­ne over­ho­ve­det kom­mer i gang - ta­ger fle­re år at for­hand­le en pa­ral­lelaf­ta­le på plads. Der­med er det umu­ligt in­den det nye Eu­ro­pol, som Dan­mark nu står til at ry­ge ud af, er en re­a­li­tet 1. maj na­e­ste år.

Al­li­ge­vel fast­hol­der Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl sin ga­ran­ti.

»Nej, det er det ik­ke, og det kan man gø­re for­holds­vis hur­tigt. Jeg vil fast­hol­de, at det her hand­ler om po­li­tisk mod­stand. Vi øn­sker at fort­sa­et­te i det sam­ar­bej­de i Eu­ro­pol, som vi ken­der i dag,« si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og op­for­drer Løk­ke og Tusk til at se at kom­me i gang og få pro­ble­met løst. Mes­ser­s­ch­midt hja­el­per ger­ne Hans par­ti­fa­el­le Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt hja­el­per ger­ne med at skri­ve det brev, som Løk­ke skal sen­de til EU for at få en for­hand­ling.

»Jeg kun­ne godt ha­ve skre­vet den an­mod­ning for dem, og det vil­le ik­ke ha­ve ta­get mig et halvt år.

»Der skal stå...,« si­ger han og la­e­ser føl­gen­de tekst op:

»... at på bag­grund af fol­ke­af­stem­nin­gen, be­der Dan­mark på først­kom­men­de top­mø­de at få sat på dags­ord­nen, at man dis­ku­te­rer en sa­er­af­ta­le for Dan­mark, så vi kan ved­bli­ve med at va­e­re i Eu­ro­pol, og at vi be­der kom­mis­sio­nen ind­le­de for­hand­lin­ger her­om.«

Ef­ter ter­r­or­an­gre­be­ne i Frank­rig og Dan­mark har der va­e­ret et stort øn­ske om at gi­ve Eu­ro­pol fle­re be­fø­jel­ser til at ud­veks­le in­for­ma­tio­ner om ter­r­ortrus­ler. Men den del af sa­m­ar­bej­det er Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ik­ke vold­somt be­gej­stret for. Det sma­ger for me­get af en eu­ro­pa­ei­sk ud­ga­ve af FBI, me­ner han.

»Jeg har sva­ert ved at se, hvad de nye be­fø­jel­ser egent­lig går ud på. Jeg er ik­ke sa­er­lig be­gej­stret for at gi­ve Eu­ro­pol nye be­fø­jel­ser, og jeg har sva­ert ved at se, hvor Dan­mark sva­ek­kes ved at fast­hol­de sta­tus quo. Jeg har end­nu ik­ke få­et no­get bud på, hvad det pra­e­cist be­ty­der, at man vil styr­ke an­ti-ter­ror be­ka­em­pel­sen. Det ta­ger jeg med op­hø­jet ro,« si­ger han. Skal nå­es in­den ef­ter­å­ret Hvis Dan­mark skal und­gå at ry­ge helt ud af Eu­ro­pol-sa­m­ar­bej­det, er det nød­ven­digt at få en af­ta­le på plads til ef­ter­å­ret. Det gi­ver mu­lig­hed for, at re­ge­rin­gen kan nå at ud­skri­ve en ny fol­ke­af­stem­ning og her­ef­ter – i til­fa­el­de af et ja – sen­de en an­søg­ning om op­ta­gel­se til Eu­ro­pol se­ne­st 1. fe­bru­ar 2017. An­søg­nin­gen skal nem­lig va­e­re Eu­ro­pol i ha­en­de fi­re må­ne­der før det nye po­li­ti­a­gen­tur åb­ner of­fi­ci­elt 1. maj 2017. Jeg vil fast­hol­de, at det her hand­ler om po­li­tisk mod­stand. Vi øn­sker at fort­sa­et­te i det sam­ar­bej­de i Eu­ro­pol, som vi ken­der i dag Det ser sort ud for de dan­ske for­håb­nin­ger om at kun­ne fort­sa­et­te i det eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de Eu­ro­pol. Un­der et be­søg i Kø­ben­havn i går send­te EU-pra­esi­den­ten Do­nald Tusk en kraf­tig ad­var­sel om, at det må­ske bli­ver umu­ligt at få den øn­ske­de sa­er­af­ta­le om at bli­ve i Eu­ro­pol.

»EU vil selv­føl­ge­lig fo­re­tra­ek­ke, at Dan­mark bli­ver så ta­et på vo­res ker­ne som mu­ligt. På sam­me tid må vi og­så respek­te­re re­sul­ta­tet af fol­ke­af­stem­nin­gen, li­ge som de ek­si­ste­ren­de po­li­ti­ske og juri­di­ske be­gra­ens­nin­ger. Det bli­ver ik­ke let, må­ske umu­ligt,« sag­de Do­nald Tusk.

Si­den dan­sker­ne i de­cem­ber sid­ste år stem­te nej til at er­stat­te rets­for­be­hol­det med en til­valgs­ord­ning, har det sto­re fler­tal af par­ti­er i Fol­ke­tin­get for­tol­ket nej’et så­dan, at det kun var et nej til at af­skaf­fe rets­for­be­hol­det, men ik­ke et nej til at del­ta­ge i Eu­ro­pol. En­ten er man in­de – el­ler ude Pro­ble­met er, at Dan­mark ik­ke kan få beg­ge de­le.

»En­ten er man in­de, el­ler og­så er man ude,« si­ger Bjar­ke Møl­ler fra Ta­en­ket­an­ken Eu­ro­pa.

Når Eu­ro­pol til maj na­e­ste år bli­ver et over­stats­ligt po­li­ti­o­r­gan, er Dan­mark de­fi­ni­tivt ude.

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen tror dog sta­dig på en løs­ning i en el­ler an­den form.

»At det må­ske er umu­ligt er i min ord­bog det sam­me som, at det må­ske er mu­ligt. Dan­mark og Eu­ro­pa har en fa­el­les in­ter­es­se i at be­ka­em­pe ter­r­o­ris­me. Det kan be­ty­de, at vi fin­der en løs­ning trods alt. Men kom­mis­sio­nen har travlt med blandt an­det flygt­nin­ge­kri­sen, og vi skal ha­ve en løs­ning i lø­bet af som­me­ren el­ler i det tid­li­ge ef­ter­år for at va­e­re sik­re på, Dan­mark kan for­bli­ve i Eu­ro­pol,« si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Hvis Dan­mark kun får en af­ta­le som Nor­ge, vil det va­e­re et klart løf­te­brud fra Dansk Fol­ke­par­tis si­de. Dansk po­li­ti har flit­tigt be­nyt­tet da­ta fra Eu­ro­pol i ef­ter­forsk­nin­gen af gra­en­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet.

Dan­mark øn­sker en ly­naf­ta­le, så vi und­går at ry­ge ud af po­li­ti­sam­ar­bej­det i et el­ler fle­re år. Bruxelles kra­e­ver imid­ler­tid, at en af­ta­le skal god­ken­des af Mi­ni­ster­rå­det med kva­li­fi­ce­ret fler­tal og af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet. Det kan ta­ge tre-fi­re år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.