Det sto­re gril­lvalg: Gas el­ler kul?

BT - - NYHEDER -

Som­me­ren er li­ge om hjør­net, og det sam­me er for­ment­lig duf­ten af pøl­ser på gril­len. Her er, hvad du skal hu­ske på, når mad­lav­nin­gen ryk­ker uden­for på ’som­mer­kom­fu­ret’. Kun de stør­ste pe­s­si­mi­ster brok­ker sig over maj må­neds vejr og tem­pe­ra­tu­rer indtil vi­de­re, og solskin­net lok­ker man­ge dan­ske­re ud i ha­ven, hvor af­tens­ma­den bå­de kan ny­des og til­be­re­des. På gril­len, na­tur­lig­vis.

Det sto­re spørgs­mål – ud over val­get mel­lem pøl­ser el­ler bøf­fer – er til gen­ga­eld, om du skal bru­ge en gas­grill el­ler en kul­grill.

Men det af­ha­en­ger helt af, hvad folk har størst for­nø­jel­se af, ly­der vur­de­rin­gen fra An­ders Jen­sen, og­så kendt som We­ber-An­ders.

»Til pøl­ser, bøf­fer, ko­te­let­ter og al­le de an­dre al­min­de­li­ge ret­ter, er gas helt fint, men hvis du for ek­sem­pel skal la­ve en hel kyl­ling el­ler en fla­e­ske­s­teg, så er der rig­tigt man­ge, der vil ha­ve gavn af at bru­ge en kul­grill. Med kul er hyg­ge­fak­to­ren og­så me­get stør­re i min ver­den,« si­ger den dan­ske VM-gril­ler.

Han er net­op på vej til VM i BBQ i USA, hvor han re­pra­e­sen­te­rer Det Dan­ske Gril­l­lands­hold, der tid­li­ge­re har vun­det fle­re me­dal­jer ved in­ter­na­tio­na­le mester­ska­ber. Gas er let­te­re at kon­trol­le­re Den dan­ske lands­holds­gril­ler er per­son­ligt mest til kul­grill, men han for­står godt, hvor­for man­ge dan­ske­re va­el­ger den let­te­re løs­ning med en gas­fla­ske.

»Kul­gril­len vil al­tid gi­ve en me­re au­ten­tisk, rø­get trae-grills­mag, men ba­lan­ce­gan­gen er jo og­så, at man ik­ke skal bra­en­de kø­det, og man­ge sy­nes, at gas­gril­len er let­te­re at kon­trol­le­re,« si­ger An­ders Jen­sen.

Når man først har be­slut­tet sig for, om man er til gas- el­ler kul­grill, så er der sta­dig man­ge valg at tra­ef­fe. For hvad skal gril­len ko­ste?

Uan­set dit bud­get, så kan der va­e­re man­ge ek­stra pen­ge til kød og en ny gril­l­tang, hvis du son­de­rer mar­ke­det, in­den du kø­ber, ly­der det fra Sø­ren Knud­sen, som er kom­mu­ni­ka­tions­chef hos pri­cer­un­ner.dk.

»En grill er en ty­pisk sa­e­son­va­re, og det be­ty­der og­så, at det er en til­bud­sva­re. Der er al­tid et byg­ge­mar­ked el­ler en ka­e­de, der har en sa­er­lig grill på til­bud, og her er der alt­så man­ge pen­ge at spa­re, hvis man li­ge bru­ger et mi­nut på at få over­blik,« si­ger Sø­ren Knud­sen.

På en­kel­te gril­l­mo­del­ler er der op til 68 pro­cent at spa­re, hvis man slår koldt vand i blo­det og går over i bu­tik­ken på den an­den si­de af ga­den, på­pe­ger han.

Men der er ét punkt, hvor kul­gril­len trods alt vin­der over gas­gril­len, når man spør­ger en lands­holds­del­ta­ger.

»Det er lidt me­re sejt at fort­sa­et­te med at bru­ge kul, når nu de fle­ste an­dre er be­gyndt at bru­ge gas,« me­ner An­ders Jen­sen, som har va­e­ret på Det Dan­ske Gril­l­lands­hold si­den 2008.

FI­RE GO­DE GRILLRÅD 1. Brug min­dre kul. Du skal kun fyl­de din grillstar­ter halvt op. Det er of­te ri­ge­ligt til en al­min­de­lig grill. 2. Brug fle­re gril­l­ta­en­ger. Det er me­re hy­giej­nisk, hvis du bru­ger én tang til det rå kød og en an­den tang til det gril­le­de kød. 3. Sørg for, at gril­len er godt varm, in­den du la­eg­ger din mad på ri­sten. På den må­de sik­rer du, at even­tu­el­le bak­te­ri­er bli­ver bra­endt af. 4. Kul­gril­len vil al­tid gi­ve en me­re au­ten­tisk, rø­get smag

Tag al­tid dit gril­lud­styr ind igen om af­te­nen. Hun­de, kat­te og ra­e­ve snu­ser sig let vej til en fed­tet gril­l­tang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.