Top­mø­de Kødb

BT - - NYHEDER -

nin­gen var i top og pi­ger­ne og til­sku­er­ne huje­de og jub­le­de al­le­re­de over, at der skul­le sco­res nog­le kli­ma-mål, da Thor­ning an­kom.

Sam­men med kam­pen for kvin­ders ret­tig­he­der er kli­ma­et og­så på dags­or­de­nen på kon­fe­ren­cen. Er fal­det godt til »Jeg sy­nes, jeg er fal­det godt til i mit nye job. Jeg har rejst rig­tig me­get den før­ste tid. Men jeg har det rig­tig godt, og sy­nes og­så jeg kan va­e­re med til at gø­re en for­skel sam­men med re­sten af Red Bar­net,« sag­de Hel­le Thor­ning-Sch­midt, der og­så så glad og ve­l­o­p­lagt ud.

»Det her er min før­ste of­fi­ci­el­le be­gi­ven­hed i Dan­mark, men jeg har jo la­vet man­ge i an­dre lan­de. Jeg er fal­det godt til med bo­pa­el i Lon­don, det er jeg fak­tisk, men jeg har jo rejst me­get.«

»Jeg sav­ner lidt mi­ne kol­le­ger. Nu var jeg jo sam­men med en del af dem til Ni­co­lai Wam­mens bryl­lup i Aar­hus. Det var fan­ta­stisk hyg­ge­ligt. Men el­lers går jeg ik­ke og sav­ner dansk po­li­tik.«

»Ja, det var hyg­ge­ligt. Det er ik­ke så lang tid si­den, vi har set hin­an­den. Men det er no­get tid si­den.«

»Vi snak­ker al­tid sam­men og det er og­så hyg­ge­ligt nu,« sag­de Hel­le Thor­ning-Sch­midt.

Ritt Bjer­re­gaard syn­tes og­så, det var hyg­ge­ligt at mø­de Hel­le Thor­ning-Sch­midt:

»Jeg kom­mer, for­di jeg var med til at star­te det der med pi­ger­nes fod­bold, mens jeg var over­borg­me­ster. Og så er der nog­le af de pi­ger, der var med den­gang, som nu er tra­e­ne­re, så jeg vil­le li­ge si­ge hej,« si­ger hun.

»Det var hyg­ge­ligt at snak­ke med Hel­le. Det er rig­tigt, vi ik­ke al­tid har va­e­ret eni­ge om tin­ge­ne, men der­for kan vi jo godt ha­ve det okay sam­men, og gla­e­de os over, at hun ser ud til at tri­ves med sit ar­bej­de,« si­ger Ritt Bjer­re­gaard.

I sin ta­le gjor­de Hel­le Thor­ning-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.