Mary vild med ud­stil­ling

BT - - NYHEDER -

KVINDEUDSTILLING Kron­prin­ses­se Mary var ty­de­ligt be­gej­stret for en ud­stil­ling om kvin­der i Bur­ki­na Fa­so, som hun stu­de­re­de grun­digt i går på Wo­men De­li­ver-kon­fe­ren­cen i Bel­la Cen­ter. Ik­ke mindst for­di det er min­dre end tre uger si­den, hun var der selv. Det ve­stafri­kan­ske land er et af ver­dens fat­tig­ste lan­de, og me­nin­gen med be­sø­get var at sa­et­te li­ge­stil­ling, mødre­dø­de­lig­hed og bør­ne­a­eg­te­ska­ber på dags­or­de­nen i lan­det, hvor kvin­der har det me­get sva­ert.

Kron­prin­ses­sens en­gan­ge­ment om­kring kvin­ders liv og ret­tig­he­der i den tred­je ver­den, isa­er i Afri­ka, som hun har be­søgt man­ge gan­ge, er ef­ter­hån­den le­gen­da­risk. Og hun ka­ster vir­ke­lig glans over kon­fe­ren­cen i Bel­la Cen­ter, som hun bå­de var med til at åb­ne man­dag og hvor hun til­brag­te det me­ste af da­gen i går. Om ef­ter­mid­da­gen holdt hun ta­le og åb­ne­de ud­stil­lin­gen #child­mo­t­hers ved Chri­sti­ans­borg. Fo­toud­stil­lin­gen fo­ku­se­rer på pi­ger, der bli­ver mødre før de er fyldt 15 år.

Mi­cro­soft-grund­la­eg­ge­ren Bill Ga­tes ko­ne Me­lin­da Ga­tes. var og­så på den in­ter­na­tio­na­le Wo­men De­li­ver­kon­fe­ren­ce i Kø­ben­havn, og hun kom ik­ke tom­ha­en­det.

»Jeg vil i dag an­non­ce­re, at vo­res fond do­ne­rer 80 mil­li­o­ner dollar til ar­bej­det med at da­ek­ke mang­len på da­ta om kvin­der og til at til­fø­re nye da­ta. Som sam­fund er vi nødt til at vi­de, hvad der ta­el­ler. I dag er kvin­der­ne un­der­vur­de­ret, og det kom­mer vi til at aen­dre,« sag­de Me­lin­da Ga­tes. WO­MEN DE­LI­VER-KON­FE­REN­CEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.