Smug­le­re står bag ni ud af ti flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER -

KRI­MI­NEL­LE NET­VA­ERK Na­er­mest al­le flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der er kom­met til EU, har få­et de­res rej­se til EUlan­de ar­ran­ge­ret af per­so­ner i kri­mi­nel­le net­va­erk. Det er en af kon­klu­sio­ner­ne i en ny rap­port fra In­ter­pol og Eu­ro­pol.

Iføl­ge rap­por­ten om­sat­te men­ne­skes­mug­le­re i 2015 for fem til seks mil­li­ar­der dollar. Det sva­rer til over 30 mil­li­ar­der kro­ner.

Rap­por­ten vi­ser, at 90 pro­cent af rej­ser­ne til EU-lan­de har gre­ne til kri­mi­nel­le net­va­erk. Man for­ven­ter dog, at den pro­cent­del kom­mer til at bli­ve end­nu stør­re i frem­ti­den på grund af den ska­er­pe­de gra­en­se­kon­trol i de yder­ste lan­de af Eu­ro­pa.

Rap­por­ten forta­el­ler og­så om en re­el frygt for, at ter­r­or­grup­per be­nyt­ter sig af de sto­re flygt­nin­ge­strøm­me til Eu­ro­pa.

In­ter­pol og Eu­ro­pol skri­ver i rap­por­ten, at men­ne­skes­mug­ling er en mul­tig­lo­bal for­ret­ning med me­re end 100 in­vol­ve­re­de lan­de.

Der­u­d­over be­skri­ves det, at ri­si­ko­en for at bli­ve ud­sat for seksu­el el­ler ar­bejds­ma­es­sig ud­nyt­tel­se ge­ne­relt er stør­re for flygt­nin­ge og mi­gran­ter i EU.

Det sker iføl­ge rap­por­ten, for­di flygt­nin­ge­ne står i ga­eld til smug­ler­ne.

Som et led i ud­ar­bej­del­sen af rap­por­ten har In­ter­pol og Eu­ro­pol ana­ly­se­ret 10.000 mista­enk­te kri­mi­nel­le og ef­ter­for­sket de­res rol­le i smug­ler­netva­er­ke­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.