Fort­sat in­gen tog fra Ny­borg til Oden­se

BT - - NYHEDER -

Der skul­le kun ha­ve va­e­ret luk­ket for tog­tra­fik mel­lem Oden­se og Ny­borg i Pin­sen. Men det holdt ik­ke stik for Ba­nedan­mark, der nu forta­el­ler, at stra­ek­nin­gen og­så er luk­ket i dag.

Der er ta­le om ar­bej­det med en stop­pe­ma­ski­ne samt nog­le sik­rings­ar­bej­der på Oden­se Sta­tion, der ik­ke er fa­er­di­ge.

»Da vi på nu­va­e­ren­de tids­punkt ik­ke kan mel­de en sik­ker prog­no­se ud til jer­n­ba­ne­sel­ska­ber­ne og pas­sa­ge­rer­ne, va­el­ger vi at si­ge, at der ik­ke vil kø­re pas­sa­ger­tra­fik mel­lem Ny­borg og Oden­se i mor­gen ons­dag. Det be­kla­ger vi selv­føl­ge­lig dybt,« si­ger an­la­egs­di­rek­tør i Ba­nedan­mark Steen Neu­chs Ve­del.

Med luk­nin­gen må pas­sa­ge­rer­ne indstil­le sig på at ta­ge tog­bus­ser på stra­ek­nin­gen, der er en af de trav­le­ste i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.