Ek­stra Bla­det vil ik­ke an­ke sag om gid­sel­da­ek­ning

BT - - NYHEDER -

GIDSELSAGEN Ek­stra Bla­det drop­per at an­ke sa­gen om avi­sens da­ek­ning af to dan­ske sø­folks tid som gids­ler i So­ma­lia. Det skri­ver che­fre­dak­tør Poul Mad­sen i avi­sen. Fre­dag i sid­ste uge nå­e­de Kø­ben­havns By­ret frem til, at Ek­stra Bla­det var unø­digt kra­en­ken­de i sin da­ek­ning af sø­fol­ke­ne Sø­ren Lyng­b­jørn og Ed­dy Lopez’ tid som gids­ler i So­ma­lia.

»Vi er ik­ke eni­ge i by­ret­tens dom, som blev af­sagt i fre­dags. Men hen­sy­net til de to sø­folk ve­jer for os tun­ge­re end at tra­ek­ke sa­gen ud med en an­ke til lands­ret­ten,« skri­ver Poul Mad­sen i avi­sens le­der.

Iføl­ge by­ret­ten er Ek­stra Bla­det er­stat­nings­ansvar­lig ef­ter at ha­ve bragt bil­le­der og om­ta­le af pri­va­te op­lys­nin­ger, mens sø­fol­ke­ne sad i fan­gen­skab som gids­ler i So­ma­lia.

Gidselsagen var af va­e­sent­lig sam­funds­ma­es­sig in­ter­es­se, ly­der det fra by­ret­ten. Men Ek­stra Bla­det gik for langt, for­di avi­sen brag­te bil­le­der af gids­ler­ne og in­ter­view, som blev til i fan­gen­skab, og der­for uden at sø­fol­ke­ne hav­de mu­lig­hed for at si­ge fra.

Ek­stra Bla­dets che­fre­dak­tør, Poul Mad­sen, og ud­gi­ve­ren, JP/Po­li­ti­kens Hus, skal der­for be­ta­le en godt­gø­rel­se til de to fri­giv­ne gids­ler, Sø­ren Lyng­b­jørn og Ed­dy Lopez, på 600.000 kro­ner.

Trods dom­men skri­ver Poul Mad­sen, at han ik­ke for­try­der, at avi­sen gik ind i sa­gen, og at Ek­stra Bla­det ik­ke aen­drer kurs. Ek­stra Bla­det vil al­tid va­e­re pa­rat til at ta­ge kam­pen, hvis magt­ha­ver­ne og myn­dig­he­der­ne svig­ter, ly­der det.

»Men det er en er­ken­del­se i den her sag, at selv om min og Ek­stra Bla­dets in­ten­tion har va­e­ret nok så god, at de per­so­ner, som vi om­ta­ler, sy­nes, at vi kra­en­ker dem. Så skal man stop­pe, og det er og­så der­for, at vi stop­per nu,« si­ger Poul Mad­sen til Ritzau.

De to sø­folk hav­de kra­e­vet sam­let en mil­li­on kro­ner af avi­sen. Men Sø­far­tens Le­de­re, der før­te sa­gen for de to sø­folk, op­ly­ser til Ritzau, at man hel­ler ik­ke her har pla­ner om at an­ke sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.