Blod­prop

BT - - NYHEDER -

OBS:

Du kan ik­ke selv ma­er­ke, om du har for­hø­jet ko­leste­rol der­for er det vig­tigt at få det må­lt hos la­e­gen. Hvis ind­hol­det af ko­leste­rol i blo­det er for stort, kan det fø­re til åre­forsna­evring og øge din ri­si­ko for blod­prop­per. Ma­eng­den af ko­leste­rol i blo­det kan bli­ve for høj, hvis man spi­ser ma­et­tet fedt el­ler er fy­sisk inak­tiv. Men det kan og­så va­e­re ar­ve­ligt be­tin­get.

Får du be­hand­let dit blod­tryk på den rig­ti­ge må­de og må­lt det re­gel­ma­es­sigt, har du min­dre ri­si­ko for at ud­vik­le hjer­te-kar-syg­dom. Hjer­te­for­e­nin­gen an­be­fa­ler, at blod­tryk­ket ik­ke over­sti­ger 140/90 hos ra­ske per­so­ner.

Salt in­de­hol­der na­tri­um, og for me­get na­tri­um kan va­e­re med til at øge blod­tryk­ket. Na­tri­um bin­der van­det i krop­pen, som og­så er med til at øge blod­tryk­ket. Selv en be­ske­den re­duk­tion af det dag­li­ge sal­tind­tag vil kun­ne sa­en­ke det. Hjer­te­for­e­nin­gen an­be­fa­ler, at man spi­ser højst 5 gram om da­gen.

Oli­veno­lie, fed fisk, nød­der, frugt, grønt­sa­ger og aeg in­de­hol­der man­ge uma­et­te­de fedt­sy­rer, som nedsa­et­ter ko­leste­rol­tal­let og mod­vir­ker åre­for­kal­k­ning og blod­prop­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.