Ja, au pair-ord­nin­gen gi­ver mu­lig­he­der

BT - - NYHEDER -

sik­kert va­e­re no­gen, der får et fint kul­tu­relt ud­byt­te af at va­e­re i Dan­mark, men de kom­mer pri­ma­ert for at tje­ne pen­ge. Og jeg tror be­stemt, der er nog­le dan­ske fa­mi­li­er, der får au pair-pi­ger for at få bil­lig ar­bejds­kraft i hu­set. Ho­ved­pro­ble­met er, at skel­let mel­lem ar­bejds­tid og fri­tid er dif­fust for pi­ger­ne. Hvor­når har au pair-pi­ger­ne la­vet de­res 30 ti­mers ar­bej­de, og hvor­når ind­går man så i fa­mi­li­en ef­ter det? Når au pair-pi­ger­ne pri­ma­ert er her for at tje­ne pen­ge, fin­der de sig i re­la­tivt me­get. For el­lers mi­ster de job­bet og bli­ver sendt hjem igen.

DER VIL HELT

ik­ke sam­me rets­sik­ker­hed på ar­bejds­mar­ke­det, som vi an­dre i Dan­mark har. Det gør, at de fra start er lidt i lom­men på va­ert­s­fa­mi­li­en. Hvis va­ert­s­fa­mi­li­en øn­sker at op­ha­e­ve kon­trak­ten kan de gø­re det med en må­neds var­sel uden stør­re be­grun­del­se. Så mi­ster au pai­ren bå­de sin ind­ta­egt, sin mu­lig­hed for at for­sør­ge fa­mi­li­en hjem­me i Fi­lip­pi­ner­ne og bli­ver sendt til­ba­ge til hjem­lan­det. Med min­dre de fin­der en an­den fa­mi­lie in­den for en må­ned.

AU PAIR-PI­GER­NE HAR

ME­RE­TE RIISAGER

en gam­mel ord­ning, der fin­des i bå­de Eu­ro­pa og USA. Den mul­lig­gør, at un­ge, der ik­ke har sa­er­lig man­ge pen­ge, har mu­lig­hed for at rej­se til et an­det land og op­le­ve en an­den kultur, mens de bor og ar­bej­der hos en fa­mi­lie.

AU PAIR-ORD­NIN­GEN ER

om folk, der er ud­dan­ne­de, men som må­ske ik­ke kan få job in­den for de­res ud­dan­nel­se og drøm­mer om at rej­se og for­bed­re de­res til­va­e­rel­se. Det kan man gø­re gen­nem au pair-ord­nin­gen, hvor men­ne­sker øko­no­misk får mu­lig­hed for at rej­se til den an­den si­de af jord­klo­den, bo hos en fa­mi­lie, få om­kost­nin­ger­ne be­talt og ha­ve et ung­doms­liv, som man­ge af dem ik­ke har haft mu­lig­hed for at ha­ve før. Bå­de de dan­ske fa­mi­li­er og de­res au pai­rer får no­get ud af det, da fa­mi­li­en får hja­elp, og au pai­ren får mu­lig­hed for at op­le­ve en ny kultur. Der er et øn­ske om at stak­kel­s­gø­re au pai­rer

DET HAND­LER F.EKS.

som den al­tid har gjort, men bli­ver ita­le­sat på en helt an­den må­de. Dels for­di der er et øn­ske fra fag­for­e­nin­ger­ne om at af­skaf­fe den og dels for­di, der er en del for­ar­gel­se over den ind­komst­for­skel, der er, ty­pisk mel­lem fi­lip­pi­ne­re som au pai­rer, og dan­sker­ne. Der er et øn­ske om at stak­kel­s­gø­re au pai­rer i Dan­mark, og det skal man ik­ke gø­re, for fler­tal­let er rig­tig gla­de for den mu­lig­hed. Bå­de i for­hold til det øko­no­mi­ske og til de kul­tu­rel­le op­le­vel­ser. Vi ser ger­ne en norsk ord­ning i Dan­mark, hvor de, der har va­e­ret au pair i to år, kan få en mid­ler­ti­dig ar­bejds­til­la­del­se.

ORD­NIN­GEN FUN­GE­RER DER­FOR,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.