#Vo­re­sDan­mark er ble­vet kapret

En an­non­ce fra Dansk Fol­ke­par­ti er ble­vet kapret og på­fyldt an­det ind­hold. Den er viralt ude af kon­trol for DF

BT - - NYHEDER -

Det be­gynd­te med en an­non­ce fra Dansk Fol­ke­par­ti med en ker­nedansk fa­mi­lie – in­klu­si­ve en sød gol­den re­tri­e­ver – un­der over­skrif­ten ’Vo­res Dan­mark’. Men der gik ik­ke la­en­ge, før no­gen ta­enk­te ’hvis Dan­mark er det så ik­ke?’ Der blev ta­get til gen­ma­e­le un­der sam­me over­skrift, men med et an­det ind­hold. Det er mo­der­ne kampag­ne­ar­bej­de, det er mor­somt, ef­fek­tivt og na­er­mest umu­ligt at føl­ge med i.

Så­dan kan en kampag­ne­kapring ud­vik­le sig i uger og må­ne­der – ude af kon­trol for af­sen­de­ren.

OG­SÅ FOR DEM, der må­ske ger­ne vil brem­se ud­bre­del­sen. Den er gå­et viralt, som det hed­der på nu­dansk. DF-an­non­cens op­følg­nin­ger i al­le af­skyg­nin­ger spre­des som en virus, der bli­ver nyst, ho­stet og grint bre­de­re og bre­de­re ud på so­ci­a­le me­di­er. Og pra­e­cis som med en rig­tig virus, så ud­vik­ler der sig fle­re stren­ge af virus, som gør det sva­ert at få brem­set ud­bre­del­sen igen. DF’S ORIGINALE KERNEDANSKE og no­get ble­ge mo­del­ler blev i de før­ste op­følg­nin­ger gan­ske en­kelt er­stat­tet med en grup­pe men­ne­sker, som ud­strå­ler mang­fol­dig­hed. Laes: De har far­ve. De bli­ver pra­e­sen­te­ret som blandt an­det en ad­vo­kat, en gulds­med og en ef­ter­sko­le­e­lev. Over­skrif­ten er den sam­me: ’Vo­res Dan­mark’, men ind­hol­det har fuld­sta­en­digt aen­dret ka­rak­ter. Si­den er fle­re mang­fol­di­ge fa­mi­li­er og me­re per­son­li­ge bil­le­der duk­ket op – al­le med det for­mål at ud­for­dre Dansk Fol­ke­par­tis originale bud­skab. MEN DE NYE stren­ge af virus­sen mø­des og­så med mod­svar. For ek­sem­pel duk­ke­de der en ’an­non­ce’ med over­skrif­ten ’det he­le bil­le­de’ op, hvor den kapre­de an­non­ce (alt­så den med mang­fol­digt ud­tryk) ud­gør halv­de­len. Den an­den halv­del er et bil­le­de af en Hizb-ut-Ta­hrir-de­mon­stra­tion. Og en be­sked til Ida Auken om, at man ser bedst med beg­ge øj­ne. Og SFs Carl Va­len­tin twe­e­te­de et fo­to af en soven­de hjem­løs un­der den originale DF-an­non­ce. Så­dan kan en kampag­ne­kapring ud­vik­le sig i uger og må­ne­der – ude af kon­trol for den op­rin­de­li­ge af­sen­der. KAMPAGNEKAPRINGERS OM’ VO­RES Dan­mark’ er ble­vet en etab­le­ret stra­te­gi og­så i lil­le Dan­mark. Tid­li­ge­re er det gå­et ud­over De Ra­di­ka­les kampag­ne# Det Hand­ler Om Men­ne­sker, Ven­stres# Løk­ke Er Min For­mand og So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes# Det Dan­mark Du Ken­der. M en­de­te rik­ke ba­re po­li­tisk dril­le­ri. Det hand­ler om po­li­tisk iden­ti­tet. DEM, DER I for­vej­en var helt eni­ge med DFs originale an­non­ce, bli­ver be­kra­ef­tet i, at DFs ind­hold var det rig­ti­ge for dem. Det sam­me ga­el­der dem, der gi­ver over­skrif­ten nyt ind­hold. Det er uvist, om kapring af over­skrift, hash­tag og ind­hold får no­gen til di­rek­te at skif­te stand­punkt el­ler parti, men det kan i hvert fald få nog­le til at tie, for­di en kapring kan gø­re et bud­skab til ta­bu. MEN DEN VAESENTLIGSTE for­del ved kapring er, at det mo­bi­li­se­rer eg­ne ra­ek­ker og styr­ker eg­ne po­si­tio­ner. Det får folk til at kun­ne ma­er­ke helt ned i sto­retå­en, om de op­fat­ter sig selv som ’os’ el­ler ’dem’. El­ler vil­le øn­ske, at de var en­ten ’os’ el­ler ’dem’. For sand­he­den er, at de fle­ste af os ik­ke er på nog­le af hol­de­ne. Men hvis vi nu var mo­di­ge el­ler cool, hvor vil­le vi så helst va­e­re?

Søs Ma­rie Serup, er BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.