Snart kan du be­ta­le med mo­bil i Brugs­en og Fak­ta

BT - - NYHEDER -

DIGITAL TEGNEBOG Fra ef­ter­å­ret vil kun­der­ne kun­ne bru­ge mo­bil­te­le­fo­nen i ste­det for dan­kor­tet, når de skal be­ta­le ved kas­sen i Coops 1.200 bu­tik­ker. Coop har ind­gå­et en af­ta­le med Nets, der står for dan­kort­sy­ste­met, om mo­bil­be­ta­ling i al­le lan­dets Kvi­ck­ly-, Su­perBrugs­en-, Dag­li´Brugs­en-, Fak­ta- og Ir­ma­bu­tik­ker. Det op­ly­ser par­ter­ne i en pres­se­med­del­el­se.

»Det er en frem­sy­net af­ta­le, der er ind­gå­et. Den vil gø­re det let­te­re for vo­res kun­der at hand­le i vo­res bu­tik­ker,« si­ger kon­cern­di­rek­tør Jan Mad­sen, Coop, i pres­se­med­del­el­sen.

»Sam­ti­dig kan vi gø­re klar til na­e­ste trin, hvor vi vil kom­bi­ne­re mo­bi­len med med­lem­ska­bet af Coop,« til­fø­jer han. Al­le smartp­ho­nes kan bru­ges Fra ef­ter­å­ret bli­ver det mu­ligt at la­eg­ge sit dan­kort over på mo­bi­len i en så­kaldt digital tegnebog. Med den kan man be­ta­le i en bu­tik ved at hol­de sin te­le­fon hen til ter­mi­na­len. Det bli­ver mu­ligt at be­ta­le uden pin­ko­de ved be­løb un­der 200 kro­ner.

Al­le ty­per smartp­ho­nes vil kun­ne bru­ges i Coops bu­tik­ker, hvor Nets nu går i gang med at op­gra­de­re al­le de godt 5000 be­ta­lings­ter­mi­na­ler, ly­der det i pres­se­med­del­el­sen.

»For­bru­ger­ne for­ven­ter at kun­ne be­ta­le med dan­kort, og­så når det bli­ver til­ga­en­ge­ligt på mo­bi­len, uan­set hvor de skal be­ta­le,« si­ger As­ger Hat­tel, der er kon­cern­di­rek­tør for Nets, i pres­se­med­del­el­sen.

»Den­ne af­ta­le er der­for et vig­tigt skridt på vej­en for os i for­hold til at for­be­re­de dansk de­tail­han­del til at ta­ge imod dan­kort på mo­bi­len.«

1,6 mil­li­o­ner dan­ske­re er med­lem­mer af Coop.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.