Kol­le­ger ro­ser den dr­ab­stil­tal­te sy­geple­jer­ske

BT - - NYHEDER -

DEN AN­DEN SI­DE AF SA­GEN Det kan godt va­e­re, at hun er an­kla­get for at slå pa­tien­ter ihjel. Men man­ge kol­le­ger be­skri­ver hen­de først og frem­mest som en dyg­tig, am­bi­tiøs og plig­top­fyl­den­de sy­geple­jer­ske – og et sym­pa­tisk men­ne­ske. Ef­ter he­le 16 rets­mø­der i drabs­sa­gen mod en 31-årig sy­geple­jer­ske er det tirs­dag ble­vet tid til at hø­re for­sva­rets vid­ner i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster.

Og mens ad­skil­li­ge kol­le­ger tid­li­ge­re har be­skre­vet de­res mi­stan­ke og ne­ga­ti­ve me­nin­ger om den sort­hå­re­de kvin­de, er to­nen den­ne tirs­dag en helt an­den.

»Dyg­tig, kom­pe­tent, hja­elp­som,« si­ger en sosu-as­si­stent ek­sem­pel­vis, da hun bli­ver bedt om at be­skri­ve den til­tal­te.

Den sam­me op­le­vel­se har et par er­far­ne sy­geple­jer­sker. En af dem for­kla­rer, at hun of­te har over­ta­get pa­tien­ter, som den til­tal­te tid­li­ge­re hav­de haft an­sva­ret for.

»Det var al­tid per­fekt,« be­ma­er­ker sy­geple­jer­sken. ’Enormt dyg­tig’ En an­den kol­le­ga for­kla­rer, at hun ik­ke en ene­ste gang har op­le­vet, at den til­tal­te har trå­dt fag­ligt ved si­den af.

»Det har jeg fak­tisk ik­ke. C (den til­tal­te, er en enormt dyg­tig sy­geple­jer­ske. Hun har al­tid haft et godt over­blik over si­ne eg­ne pa­tien­ter, Hun er glad, sød, smi­len­de, imø­de­kom­men­de. Og­så i pe­ri­o­der af sit liv, hvor der har va­e­ret me­get mod­gang men og­så va­e­ret god til at kom­me ind og hja­el­pe os an­dre,« for­kla­rer vid­net.

De to sås og­så pri­vat. Blandt an­det pas­se­de kol­le­ga­en fra tid til an­den den til­tal­tes ot­te­åri­ge dat­ter. Og li­ge­som på det pro­fes­sio­nel­le plan har hun in­tet dår­ligt at si­ge om den til­tal­te. ’Sød og smi­len­de’ »Hun er glad, sød, smi­len­de, imø­de­kom­men­de. Og­så i pe­ri­o­der af sit liv, hvor der har va­e­ret me­get mod­gang,« si­ger vid­net og hen­vi­ser an­gi­ve­ligt til et grimt brud mel­lem den til­tal­te og fa­ren til den ot­te­åri­ge dat­ter.

Den 31-åri­ge kvin­de er til­talt for med me­di­cin at ha­ve ta­get li­vet af tre ae­l­dre pa­tien­ter og for at ha­ve for­søgt at dra­e­be en fjer­de, da de var ind­lagt på sy­ge­hu­set i Ny­kø­bing Fal­ster.

Det er uklart, hvor­for en dyg­tig sy­geple­jer­ske med en lil­le dat­ter plud­se­lig skul­le bli­ve se­ri­e­mor­der. Men tid­li­ge­re er det kom­met frem, at kvin­den li­der af en per­son­lig­heds­for­styr­rel­se, der er ken­de­teg­net ved en ved­va­ren­de sø­gen ef­ter spa­en­ding.

Den til­tal­te na­eg­ter sig skyl­dig. Hun me­ner, at per­son­li­ge in­tri­ger og ond­s­in­det slad­der på sy­ge­hu­set kan va­e­re grun­den til, at sa­gen over­ho­ve­det er be­gyndt.

Der er af­sat 32 rets­da­ge til at be­hand­le sa­gen. Dom­men ven­tes i slut­nin­gen af ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.