Slotskrig i ret­ten igen

BT - - NYHEDER -

FAMILIEFEJDE Dan­neski­old-Sam­søe blev ind­sat som over­di­rek­tør for god­set og der­med fik rol­len som slots­frue.

Men her stop­pe­de sa­gen ik­ke. For den sydsja­el­land­ske gre­ve na­eg­te­de at gi­ve sig i den ma­er­kva­er­di­ge kamp om god­set, hvor blandt an­det et 300 år gam­melt te­sta­men­te var om­drej­nings­punkt. I te­sta­men­tet står, at ma­end har ar­ve­ret frem for kvin­der.

Ef­ter at grev Erik Dan­neski­oldSam­søe blev af­sat fra po­sten som over­di­rek­tør for slot­tet, fik hans ene­ste barn, dat­te­ren kom­tes­se Eri­ca Dan­neski­old-Sam­søe el­lers til­budt, at hun kun­ne over­ta­ge slot­tet og over­di­rek­tør­po­sten. Men hun vil­le ik­ke ta­ge stil­ling til sa­gen, da hun men­te, at det stred imod den op­rin­de­li­ge fun­dats – nem­lig at slot­tet skul­le ejes af en her­re. Besty­rel­sen tol­ke­de kom­tes­sens ube­slut­som­hed som et nej, hvor­ef­ter grev Eriks sto­re­sø­ster, Chri­sti­na Dan­neski­oldSam­søe fik til­budt slot­tet. Men og­så hun tak­ke­de nej.

Det gjor­de den ae­ld­ste af hen­des tvil­lin­ge­døtre, He­le­ne Dan­neski­oldSam­søe, der fik bud­det ef­ter sin mor, dog ik­ke. Og i 2010 end­te He­le­ne Dan­neski­old-Sam­søe alt­så med at over­ta­ge det sto­re sydsja­el­lan­ske slot, der med 4.000 hektar skov og land­brug er blandt lan­dets stør­ste,

Nie­cens over­ta­gel­se af slot­tet har si­den da va­e­ret en torn i øjet på grev Erik Dan­neski­old-Sam­søe, hans lil­le­bror Ul­rik Dan­neski­old-Sam­søe samt kom­tes­se Eri­ca Dan­neski­oldSam­søe. Gav ik­ke af­kald på slot­tet Kom­tes­sen me­ner nem­lig ik­ke, at hun no­gen­sin­de gav rig­tigt af­kald på at over­ta­ge slot­tet, og der­for me­ner hun, at hun fik det ube­ret­ti­get fra­ta­get. Sam­men med sin far­bror, Ul­rik, sta­ev­ne­de hun der­for He­le­ne Dan­neski­old-Sam­søe i 2014. By­ret­ten men­te dog ik­ke, at hver­ken dat­ter el­ler far­bror skul­le ha­ve slot­tet til­ba­ge, og nu har par­ret alt­så valgt at fø­re sa­gen for lands­ret­ten.

Sa­gen skul­le egent­lig ha­ve va­e­ret for lands­ret­ten sid­ste år, men fa­mi­li­en skif­te­de ad­vo­kat, og der­for blev sa­gen ud­sat til i år.

Eri­ca og Ul­rik Dan­neski­old-Sam­sø­es nye ad­vo­kat, Finn Schwarz, for­kla­rer, at ret­ten isa­er skal ta­ge stil­ling til, om det var det rig­ti­ge valg, da He­le­ne Dan­neski­old-Sam­søe blev valgt til over­di­rek­tør for Gis­sel­feld.

»Der et af ho­ved­spørgs­må­le­ne, og vi me­ner, at bå­de Eri­ca, der er dat­ter af den tid­li­ge­re over­di­rek­tør Erik, samt Ul­rik, der er hans bror, beg­ge er bed­re be­ret­ti­get til over­di­rek­tørstil­lin­gen, end He­le­ne var det,« for­kla­rer Finn Schwarz til BT.

»Hvis vi ta­ger Eri­ca, og man får ret i det syns­punkt, at kvin­der skul­le va­e­re be­ret­ti­get til at over­ta­ge stil­lin­gen (mod­sat hvad der står i te­sta­men­tet, red.), så er hun jo dat­ter af Erik, og der­ved er hun bed­re be­ret­ti­get (end He­le­ne, red.) – og hun har ik­ke gi­vet af­kald på at over­ta­ge stil­lin­gen,« si­ger Finn Schwarz.

»Og hvis vi ta­ger Ul­rik, så er der nog­le af­kald­ser­kla­e­rin­ger fra 1984-85, hvor al­le sø­sken­de fak­tisk gi­ver af­kald til for­del for Ul­rik,« for­kla­rer ad­vo­ka­ten. Hem­me­ligt vå­ben Net­op af­kald­ser­kla­e­rin­ger­ne kan ses som fa­mi­li­ens hem­me­lig vå­ben i sa­gen. De­res ek­si­stens har godt nok tid­li­ge­re va­e­ret be­lyst, men iføl­ge Finn Schwarz har de ik­ke va­e­ret brugt så me­get i ret­ten:

»De har fak­tisk ik­ke har va­e­ret ret me­get in­de i spil­let indtil vi­de­re,« for­kla­rer han. Iføl­ge Finn Schwartz er af­kald­ser­kla­e­rin­ger­ne do­ku­men­ter, som i 1984 og 1985 blev un­der­skre­vet af grev Eriks den­gang fem sø­sken­de. »Der un­der­skrev de, at hvis Erik holdt op, så skul­le det va­e­re Ul­rik, der over­tog,« for­kla­rer Finn Schwarz. Den 51-åri­ge grev Ul­rik Dan­neski­oldSam­søe er den yng­ste i sø­sken­de­flok­ken, der for­u­den Erik Dan­neski­old-Sam­søe og­så ta­el­ler sto­re­søste­ren Chri­sti­na, som er mor til He­le­ne, samt bro­de­ren Ulf. Der­u­d­over har der va­e­ret yder­li­ge­re to brød­re, som dog beg­ge er dø­de. BT har mødt bå­de He­le­ne Dan­neski­old-Sam­søe, Eri­ca Dan­neski­old-Sam­søe og Erik Dan­neski­old-Sam­søe for­an Østre Lands­ret tirs­dag. In­gen af par­ter­ne øn­sker at ud­ta­le sig om sa­gen, før den er af­gjort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.