Han fik ny pe­nis ef­ter 15 ti­mers ope­ra­tion

BT - - NYHEDER -

»Vi er for­sig­tigt op­ti­mi­sti­ske. Det er ukendt far­vand for os,« si­ger han. Ar­bejds­u­lyk­ke og kra­eft Den­ne ty­pe ope­ra­tion er end­nu på det eks­pe­ri­men­tel­le sta­die og en del af et forsk­nings­pro­gram, der har som mål at hja­el­pe krigs­ve­te­ra­ner, kra­eft­pa­tien­ter og men­ne­sker, der har va­e­ret ude for en ulyk­ke.

Tho­mas Man­ning valg­te at stå frem og forta­el­le om sin ope­ra­tion for at be­ka­em­pe den skam, der kan va­e­re for­bun­det med kra­eft og ska­der i køns­de­le­ne, og for at la­de an­dre ma­end vi­de, at man kan bli­ve hjul­pet.

Vej­en mod pe­ni­strans­plan­ta­tio­nen be­gynd­te for Tho­mas Man­ning i 2012, hvor han var ude for en ar­bejds­u­lyk­ke. Tungt ud­styr var fal­det ned over ham, og hans pe­nis blev mast.

Da han an­kom til ho­spi­ta­let, op­da­ge­de la­e­ger­ne, at han hav­de en kra­efts­vulst på sin pe­nis.

Kra­ef­ten var ag­gres­siv og po­ten­ti­elt livs­far­lig.

Der­for be­slut­te­de la­e­ger­ne at am­pu­te­re det me­ste af hans pe­nis.

»Hvis jeg ik­ke ha­ve va­e­ret ude for det uheld, så hav­de jeg va­e­ret død for to år si­den,« forta­el­ler Tho­mas Man­ning. Gravid med ny pe­nis Der fin­des kun to kend­te til­fa­el­de af pe­ni­strans­plan­ta­tio­ner på ver­dens­plan, skri­ver New York Ti­mes. Et mis­lyk­ket for­søg i Ki­na i 2006, samt et suc­ces­fuldt for­søg i Syd­afri­ka i 2014. Sidst­na­evn­te mand har si­den gjort en kvin­de gravid med sin nye pe­nis.

Tho­mas Man­ning har få­et sin nye pe­nis, som han dog ik­ke har haft mo­det til at kig­ge me­get na­er­me­re på end­nu, fra en af­død do­nor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.