Mag­tens lum­re kor­ri

BT - - NYHEDER -

SEXCHIKANE Pa­ris og ro­man­tik. Det ha­en­ger na­e­sten sam­men. Spe­ci­elt nu, hvor for­å­ret smi­ler på By­er­nes By, er der tur­tel­du­er på caféer­ne. Men ik­ke alt er, som man tror.

Når mand og kvin­de mø­des i den fran­ske ho­ved­stad, er det ik­ke al­tid ’amour’ og ro­man­tik, der vin­der. I hvert fald ik­ke, hvis mø­det fin­der sted i mag­tens kor­ri­do­rer.

17 fran­ske kvin­der, al­le tid­li­ge­re mi­ni­stre fra en bred vif­te af par­ti­er, har i pin­sen skre­vet et åbent brev, der er trykt i ugea­vi­sen Jour­nal du Di­man­che.

Her forta­el­ler de om sexchikane i top­pen af fransk po­li­tik. En man­de­ver­den med en kultur, hvor kvin­der til­sy­ne­la­den­de bli­ver chi­ka­ne­ret.

»Vi vil ik­ke la­en­ge­re for­hol­de os i ro,« skri­ver kvin­der­ne, der blandt an­dre ta­el­ler Chri­sti­ne La­gar­de, tid­li­ge­re fi­nans­mi­ni­ster og nu chef for Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond (IMF).

»Vi vil sy­ste­ma­tisk for­døm­me Ik­ke kun kvin­de­li­ge po­li­ti­ke­re be­skyl­der de fran­ske po­li­ti­ke­re for sexchikane. En grup­pe kvin­de­li­ge po­li­ti­ske jour­na­li­ster skrev i fa­el­les­skab et ind­la­eg i avi­sen Li­béra­tion for et år si­den. Her skrev de blandt an­det, at:

vis­se ae­l­dre, mand­li­ge po­li­ti­ke­re og re­ge­rings­em­beds­ma­end di­rek­te bru­ger se­xaf­pres­ning.

en unavn­gi­ven po­li­ti­ker og ven af pra­esi­dent François Hol­lan­de har sagt, at han kun kan li­de ’jour­na­li­ster med sto­re bryster’. kvin­de­li­ge jour­na­li­ster bom­bar­de­res med sms­be­ske­der, hvor de til­by­des in­for­ma­tio­ner over ’en drink’ el­ler ’en mid­dag’. Vi vil sy­ste­ma­tisk for­døm­me al se­xis­me, be­ma­er­k­nin­ger, upas­sen­de tegn, upas­sen­de op­før­sel al se­xis­me, be­ma­er­k­nin­ger, upas­sen­de tegn, upas­sen­de op­før­sel,« si­ger de og lover, at det nu er slut med den tavs­hed, der hidtil har va­e­ret i så­dan­ne til­fa­el­de af sexchikane.

Det er kra­en­kel­ser, der iføl­ge kvin­der­ne har stå­et på i åre­vis. Un­der­ka­stel­se el­ler kamp Blandt un­der­skri­ver­ne er og­så tid­li­ge­re sund­heds­mi­ni­ster Ro­se­ly­ne Ba­che­lot, tid­li­ge­re bo­lig­mi­ni­ster Ce­ci­le Du­flot, og så den 89-åri­ge tid­li­ge­re vi­ceju­stits­mi­ni­ster Mo­nique Pel­le­ti­er, der for ny­lig for­tal­te, at hun for 37 år si­den blev over­fal­det seksu­elt af en se­na­tor.

Nu skam­mer hun sig over, at hun ik­ke sag­de no­get.

I bre­vet be­skri­ver kvin­der­ne, hvad de ka­em­per med i en man­de­ver­den.

»Som al­le kvin­der, der be­va­e­ger sig ind i et mil­jø, som hidtil har va­e­ret do­mi­ne­ret af ma­end, har vi va­e­ret nødt til en­ten at un­der­ka­ste os el­ler ka­em­pe

mod sex-

ONS­DAG 18. MAJ 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.