Bie­ber band­lyst i Ar­gen­ti­na

BT - - TV/RADIO -

I lø­bet af de se­ne­ste år er skan­da­ler­ne va­el­tet ned over den un­ge po­p­stjer­ne Justin Bie­ber.

San­ge­ren har blandt an­det få­et kri­tik for at kla­tre rundt på en skrø­be­lig og fol­ke­ka­er me­xi­cansk ru­in i Me­xi­co fra det 13. år­hund­re­de.

Nu har den 22-åri­ge mu­si­kers hand­lin­ger få­et kon­se­kven­ser.

Myn­dig­he­der­ne i Ar­gen­ti­na har nem­lig sagt nej til, at Justin Bie­ber må op­tra­e­de i det sy­da­me­ri­kan­ske land.

’Sor­ry’-san­ge­ren har kom­men­te­ret si­tu­a­tio­nen på sin Twit­ter-pro­fil, og han ae­r­grer sig over be­slut­nin­gen.

»Al­le mi­ne Be­lie­bers i Ar­gen­ti­na, jeg vil­le el­ske at brin­ge min tur­né til je­res land, men de lov­ma­es­si­ge om­sta­en­dig­he­der gør, at jeg ik­ke kan,« skri­ver Justin Bie­ber på Twit­ter.

I 2013 var Bie­ber in­vol­ve­ret i tu­mult på en nat­klub, da han be­søg­te ho­ved­sta­den Bu­enos Ai­res.

Ef­ter­føl­gen­de gjor­de myn­dig­he­der­ne ham op­ma­er­k­som på, at han vil­le bli­ve an­holdt, såfremt han rej­ste ind i lan­det igen.

Den ca­na­di­ske po­p­san­ger er på nu­va­e­ren­de tids­punkt i gang med sin ’Pur­po­se Wor­ld Tour’. I den for­bin­del­se la­eg­ger Justin Bie­ber og­så vej­en for­bi Dan­mark, hvor han op­tra­e­der i Par­ken 2. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.