EN TY­SKER MED STORT

BT - - SPORTEN - Jo­han Lyng­holm Da­ni­el Mar­tin­sen, danm@sporten.dk

Det blev en ty­sker! Over­ra­skel­sen var til at fø­le på, da Brønd­by i går til­ba­ge­ero­bre­de dags­or­de­nen fra FC Kø­ben­havns ny­kå­re­de dan­ske me­stre og di­ske­de op med en ar­tig over­ra­skel­se. Ik­ke To­ny Adams, ik­ke Mor­ten Wieg­horst og ik­ke Lars Ol­sen. Nej, i ste­det er det 48-åri­ge Ale­xan­der Zor­ni­ger, der til­tra­e­der 1. ju­ni som ny ch­eftra­e­ner på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn. I 1991 gjor­de ty­ske Ru­di Völ­ler det on­de ved Brønd­by, i 1996 yd­my­ge­de Brønd­by den da­va­e­ren­de Bun­des­liga-klub Karls­ruhe. Nu fort­sa­et­ter Brønd­bys ty­ske link med Zor­ni­ger.

Og hvem er han så, tra­e­ne­ren, der ejer et cv med to op­ryk­nin­ger i RB Leipzig og en fy­re­sed­del ef­ter ba­re seks må­ne­der i Bun­des­liga-klub­ben Stutt­g­art?

Iføl­ge Yus­suf Poulsen, der spil­le­de un­der Ale­xan­der Zor­ni­ger fra 20132015, er den nye Brønd­by-tra­e­ner ty­sker med stort T.

»Ja, det er han. I for­hold til al­le de klas­si­ske ting, man si­ger om ty­ske­re med pisk osv., så er han en rig­tig ty­sker,« si­ger RB Leipzig-spil­le­ren og til­fø­jer:

»Han er en tra­e­ner, der blan­der sig i alt. Han har en me­ning om hver ene­ste de­tal­je om­kring hol­det.«

Da sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech på et pres­se­mø­de i går be­skrev den tra­e­ner, han om mor­ge­nen hav­de skre­vet un­der med, blev det til forta­el­lin­gen om en tra­e­ner, der vil ind­fø­re et ag­gres­sivt pres­spil og en me­dri­ven­de, dy­na­misk om­gang fod­bold.

En stil, ty­ske­ren og­så selv sat­te ord på, da nyhe­den blev of­fent­lig­gjort på Brønd­bys hjem­mesi­de.

»Jeg spil­ler med et in­tenst pres på mod­stan­de­ren for at vin­de bol­den til­ba­ge hur­tigst mu­ligt, og mi­ne spil­le­re skal he­le ti­den ta­en­ke fremad og vi­se ag­gres­si­vi­tet. Den­ne ty­pe af pres­fod­bold kra­e­ver vold­somt me­get af spil­ler­ne,« lød det blandt an­det fra man­den, der ik­ke var til ste­de på pres­se­mø­det, da han dels vil gi­ve Auri Sk­ar­ba­li­us ro til at gø­re sa­e­so­nen fa­er­dig og dels skal ha­ve styr på en ra­ek­ke prak­ti­ske for­hold, in­den han 13. ju­ni har før­ste ar­bejds­dag. Mo­der­ne, tysk fod­boldsko­le Med ord­ly­den ’vold­somt’ har han dog al­le­re­de sendt et sig­nal til si­ne kom­men­de spil­le­re, der gør klogt i at hol­de sig fra grill­pøl­ser og fa­døl i de­res kor­te som­mer­fe­rie. Der kan nem­lig me­get vel ven­te et cho­ke­ren­de mø­de med den nye tra­e­ner.

»Han kom­mer med en høj-in­ten­siv stil, hvil­ket kra­e­ver et tra­e­nings­ni­veau, som ik­ke sa­er­ligt man­ge i Su­per­liga­en er på end­nu. Der er nok nog­le, der vil få et chok. Det er vir­ke­lig hårdt, og jeg tror, at man­ge kom­mer til at sy­nes, at det er for hårdt – isa­er i be­gyn­del­sen. Nog­le vil vaen­ne sig til det, an­dre vil ik­ke. Det er ik­ke for hvil­ken som helst spil­ler. Det er me­get in­ten­sivt og fy­sisk med den form for fod­bold. Hver gang, der kom en ny spil­ler til klub­ben, sag­de ved­kom­men­de ef­ter de før­ste

Hver gang, der kom en ny spil­ler til klub­ben, sag­de ved­kom­men­de ef­ter de før­ste tra­e­nin­ger: ’Det her, det kan man jo ik­ke.’ Men det kan la­de sig gø­re, og det ska­ber re­sul­ta­ter Yus­suf Poulsen, om Ale­xan­der Zor­nin­gers hår­de tra­e­nings­pas

tra­e­nin­ger: ’Det her, det kan man jo ik­ke.’ Men det kan la­de sig gø­re, og det ska­ber re­sul­ta­ter,« si­ger Yus­suf Poulsen, der sam­ti­dig be­skri­ver Zor­ni­ger som en tra­e­ner, man godt kan ta­le med – og i øv­rigt kal­der en af de bed­ste tra­e­ne­re, han no­gen­sin­de har haft.

For Tro­els Bech var det ik­ke af­gø­ren­de, at det bli­ver en ty­sker, der skal fø­re de blå-gu­le vi­de­re un­der ram­mer­ne af den stra­te­gi, som blev pra­e­sen­te­ret i april og har som mål at ska­be et ba­e­re­dyg­tigt Brønd­by IF med fo­kus på tå­l­mo­dig­hed og tro­va­er­dig­hed. Men han er­kla­e­rer sig som til­ha­en­ger af den mo­der­ne ty­ske fod­boldsko­le, som han an­ser Ale­xan­der Zor­ni­ger som en del af. Med Li­ver­pools ka­ris­ma­ti­ker Jür­gen Kl­opp som det vel nok bed­ste ek­sem­pel.

»Han er en del af den ty­ske ge­ne­ra­tion af tra­e­ne­re, som i de se­ne­ste 10 år me­re og me­re har sat dags­or­de­nen i fod­bold uden for Spa­ni­en. Og som jo og­så har va­e­ret en af de få na­tio­ner, der har pro­du­ce­ret hold, som kan slå de span­ske hold. Det er for mig at se sket ved, at tysk fod­bold har la­vet en slags Bar­ce­lo­na i la­eng­de­ret­nin­gen med stør­re fy­sisk ind­sats og me­re løb. Ale­xan­ders til­gang be­står og­så af me­get vi­den­ska­be­lig do­ku­men­ta­tion, så vi ik­ke ba­re tror, hvad vi gør, men ved, hvad vi gør,« si­ger Tro­els Bech, der nu kan se frem mod et som­mer­trans­fer­vin­due, som me­get vel kan bli­ve med et sa­er­ligt øje på det ty­ske mar­ked. Og ik­ke mindst lø­be­sta­er­ke pro­fi­ler.

»Der er in­gen tvivl om, at der al­le­re­de er en del spil­le­re i vo­res trup, som vil ha­ve nemt ved at gå ind i den må­de og spil­le på. Men der er hel­ler in­gen tvivl om, at der med kon­trak­t­ud­løb i trup­pen skal ske no­get. Der vil det va­e­re re­la­tivt dumt ik­ke at in­vol­ve­re Ale­xan­ders egen vi­den og den må­de, vi ger­ne vil spil­le på. Selv­føl­ge­lig vil der va­e­re en re­k­rut­te­ring ud fra det,« si­ger Tro­els Bech, der ta­ger imod sin nye tra­e­ner om en lil­le må­ned. ’Spa­en­den­de valg’ Blandt dem, der skal fø­re Ale­xan­der Zor­ni­gers idéer ud på gra­es­set, er an­fø­rer Tho­mas Ka­h­len­berg. Han var i går en af de Brønd­by-spil­le­re, der til BT kald­te val­get af den ty­ske

tra­e­ner ’spa­en­den­de’. Tho­mas Ka­h­len­berg var fra 2009-2013 på kon­trakt i ty­ske Wol­fsburg, og han ser fi­ne per­spek­ti­ver i at sat­se på den dy­na­mi­ske og pu­bli­kums­ven­li­ge ’over­falds­fod­bold’, som blandt an­dre Jür­gen Kl­opp er lyk­ke­des med i Borus­sia Dort­mund og Li­ver­pool.

»Vi har da mu­lig­he­der­ne og klub­ben til det i form af en top-hjem­me­ba­ne og en top-støt­te. Vi har al­le for­ud­sa­et­nin­ger for at bli­ve en top­klub på sigt. I for­hold til en ag­gres­siv spil­lestil og højt pres er det no­get, jeg er enig i, at Brønd­by skal prak­ti­se­re. Jeg sy­nes, det er godt set,« si­ger Tho­mas Ka­h­len­berg om ud­sig­ten til den ty­ske stil.

Ale­xan­der Zor­ni­ger er dog ik­ke me­re tysk, end at han og­så har fo­kus på an­det end ba­re re­sul­ta­ter­ne,

»Det skal va­e­re sjovt bå­de at spil­le og se vo­res fod­bold,« slog han i går fast.

FO­TO: EPA

Al­le øj­ne vil hvi­le på Ale­xan­der Zor­ni­ger, når han til­tra­e­der som ny Brønd­by­tra­e­ner 1. ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.