Sur sej­r­her­re

BT - - SPORTEN - St­ef­fen Ras­mus­sen Da­ni­el Chri­sten­sen Jo­sip Elez Nik­las Ba­ck­man Ale­xan­der Ju­el An­der­sen Da­ni­el A. Pe­der­sen Step­han Pe­ter­sen Jens Jøns­son Dan­ny Ol­sen Di­no Mi­ka­novic Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen

MÅL: DOM­MER: TIL­SKU­E­RE:

AGF

Op­stil­ling 4-1-4-1 Snit: 6,9

UDSKIFTNINGER: Kim Aa­bech (4) for Da­ni­el A. Pe­der­sen (25.), Jes­per Lan­ge (4) for Di­no Mi­ka­novic (67.), Jens Sta­ge for Step­han Pe­ter­sen (87.) AD­VARS­LER: Da­ni­el Chri­sten­sen (58.), Nik­las Ba­ck­mann (71.), Step­han Pe­ter­sen (74.) SKIDEBALLE han sat­te ord på si­ne fru­stra­tio­ner over før­ste halv­leg.

»Jeg sav­ner, at vi er til ste­de he­le ti­den i kam­pe­ne. Der er for man­ge spil­le­re, der ta­ger for man­ge pau­ser. Der er for man­ge spil­le­re, der in­di­mel­lem ser ud til, at de har ondt af sig selv. Det kan vi ik­ke ha­ve på det her ni­veau. Vi åb­ner og­så nog­le rum op til AaB, som vi ik­ke skal, og det er jeg util­freds med. Jeg kan fin­de man­ge po­si­ti­ve ting, men jeg er ik­ke til­freds med, at det er mid­del­må­digt. Jeg vil ger­ne ha­ve, at det er per­fekt. In­di­mel­lem spil­ler man god fod­bold, an­dre gan­ge ar­bej­der man sig til en sejr. Og det kan jeg og­så godt le­ve med, men ik­ke når vi la­ver så man­ge in­di­vi­du­el­le og kol­lek­ti­ve fejl,« sag­de han ef­ter 2-0-sej­ren til TV3 Sport 1. Ta­en­ker for me­get AaB spil­le­de bedst i lan­ge pe­ri­o­der, men Lars Søn­der­gaards trop­per var uskar­pe. Og mens Mor­ten Dun­can var skarp og ky­nisk for AGF, var top­sco­rer Lukas Spal­vis vag og vak­len­de for AaB. Igen.

»Som­me­ti­der sco­rer an­gri­be­re plud­se­lig på alt, hvad der rø­rer sig. Når bol­de­ne kom­mer ind i fel­tet, så ta­en­ker de ik­ke så me­get over det. Li­ge i øje­blik­ket er det me­get ty­de­ligt, at der er no­gen, blandt an­det vo­res top­sco­rer, der ta­en­ker ut­ro­ligt me­get over tin­ge­ne, og så bli­ver det he­le ret kramp­ag­tigt,« lød det fra Søn­der­gaard. No­get lort Han po­in­te­r­e­de, at han egent­lig sy­nes, at nord­jy­der­ne spil­le­de godt, men blot mang­le­de det sid­ste.

Det var Tho­mas Ene­vold­sen ik­ke helt enig i, da han for­holdt sig til det ufor­lø­ste for­år.

»Det er no­get lort. Jeg sy­nes over­ho­ve­det ik­ke, vi spil­ler godt. Og det har vi ik­ke gjort i en pe­ri­o­de. Det er ge­ne­relt over he­le for­å­ret, vi ik­ke har spil­let godt. På na­er kam­pe­ne mod Brønd­by og AGF i po­ka­len. El­lers har vi spil­let dår­ligt og un­der langt un­der det ni­veau, man kan for­ven­te. Men hvad det er, der er galt, det ved jeg ik­ke.«

1-0 Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen (50.), 2-0 Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen (70.) An­ders Poulsen (7) 5.551 på Ce­res Park

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.