Even­tyr-eks­pres­sen

Det dan­skeis ho­ck­eylands­hold ta­ger idag to­get fra Moskva til Sankt Pe­ters­borg for at spil­le VM-kvart­fi­na­le mod Fin­land i mor­gen

BT - - SPORTEN - Ma­rie Louise Bal­ling | mlb@sporten.dk

I den sto­re lob­by på Crow­ne Pla­za-ho­tel­let i Moskva sad Se­ba­sti­an Da­hm og Ki­rill Starkov ved et bord i en af de små re­stau­ran­ter. Øj­ne­ne var fast ret­tet mod fjern­sy­net et par me­ter va­ek. På ska­er­men kun­ne man se Tjek­ki­et og Schweiz spil­le de­res sid­ste grup­pe­kamp ved årets VM.

AEr­g­rel­sen for­plan­te­de sig til mus­k­ler­ne, da Schweiz kom for­an halvvejs i før­ste pe­ri­o­de. Men knap seks mi­nut­ter se­ne­re, da Mor­ten Mad­sen, Ste­fan Las­sen og Mads Bød­ker og­så var kom­met et smut for­bi lob­by­en, blev den før­ste gla­e­de råbt ud med et ’Yes!’, da Tjek­ki­et ud­lig­ne­de til 1-1.

Mad­sen, Las­sen og Bød­ker gik hur­tigt igen, og ef­ter før­ste pe­ri­o­de og et kort in­ter­view med TV2 Sport blev lob­by-tv’et skif­tet ud med lidt tryg­ge­re ram­mer på va­e­rel­set.

»Det var for­fa­er­de­ligt at føl­ge med i. Vi star­te­de med at sid­de ne­de i lob­by­en, men det var der ik­ke me­get held i, så vi gik op på va­e­rel­set, og det hjalp lidt,« si­ger Se­ba­sti­an Da­hm.

Et par ti­mer se­ne­re var Da­hm og Starkov at­ter i lob­by­en, men den­ne gang med bre­de smil og af­slap­pe­de skul­dre. Tjek­ki­et hav­de trods en schweizisk slut­spurt sik­ret sig en 5-4-sejr og sør­get for, at det i dag er dan­sker­ne, der sa­et­ter sig på eks­pre­sto­get til Sankt Pe­ters­borg. Klar til na­e­ste ka­pi­tel i den bog, der forta­el­ler om det dan­skeis ho­ck­eylands­hold an­no 2016.

»Even­ty­ret er skre­vet, det er ba­re li­ge, hvor­dan sid­ste punk­tum skal sa­et­tes. Det er helt ut­ro­ligt, at vi er nå­et der­til som is­ho­ck­eyland. Det er en an­den kvart­fi­na­le, vi når den­ne her gang. Sidst (i 2010, red.) var sim­pelt­hen så­dan et mira­kel, at vi slog de tre sto­re na­tio­ner, vi gjor­de. Den­ne her gang vi­ser vi, at vi som na­tion er nå­et til et nyt ni­veau, hvor vi slår de mod­stan­de­re, der lig­ger rundt om os sam­ti­dig med, at vi og­så kan slå dem i top­pen,« si­ger Dan­marks første­må­l­mand, der selv har stå­et even­tyr­ligt i si­ne seks kam­pe.

Det be­gynd­te med et grup­pe­spil, hvor Dan­marks is­hel­te måt­te så gru­e­ligt me­get igen­nem. Sto­re op­tu­re med åb­nings­sej­ren over Nor­ge og tre sej­re på stri­be som af­slut­ning, men og­så med ned­t­u­re som ta­bet af Jes­per B. Jen­sen, der for­lod Moskva med en hjer­ne­rystel­se. Li­ge ef­ter bo­gen »Det grup­pe­spil, vi har spil­let, har stort set va­e­ret li­ge ef­ter bo­gen. Vi har spil­let et helt vildt flot VM, og vi vil rig­tig ger­ne spil­le en flot kvart­fi­na­le. Vi har ik­ke ta­enkt os at gå ud og stil­le skøjter­ne og si­ge, vi er gla­de. Det har vi al­drig gjort, og det kom­mer vi hel­ler ik­ke til at gø­re tors­dag (i mor­gen, red.). Vi kom­mer til at gå ud og gi­ve det alt, hvad vi har, men om vi vin­der el­ler ta­ber, kom­mer ik­ke til at aen­dre ved det grup­pe­spil, vi har spil­let,« si­ger kap­ta­jn Mor­ten Gre­en.

Han og re­sten af lands­hol­det skal i mor­gen op imod et su­ve­ra­ent finsk hold, der har vun­det al­le syv grup­pe­kam­pe. Det for­hin­drer dog ik­ke de dan­ske spil­le­re i at tro på en fort­sa­et­tel­se af even­ty­ret.

»Vi så Schweiz gå vi­de­re for et par år si­den, og Tys­kland gik og­så vi­de­re, så der er ik­ke no­gen tvivl om, at det mu­li­ge mira­kel le­ver. Men der er hel­ler ik­ke no­gen tvivl om, at der er me­get små chan­cer for en se­mi­fi­na­le, men vi tror på det og går ud for at spil­le vo­res chan­ce,« si­ger Se­ba­sti­an Da­hm.

Be­der om rus­sisk hja­elp Og hvem ved, må­ske vil de dan­ske un­der­dogs bli­ve bå­ret frem til et nyt stort re­sul­tat af det rus­si­ske pu­bli­kum.

»Jeg har smidt små hin­ts til dem (den rus­si­ske pres­se, red.) om, at vi ger­ne vil ha­ve en hjem­me­ba­ne i Sankt Pe­ters­borg. Vi må se, om de le­ve­rer va­ren og hol­der lidt med os, for det er vel til rus­ser­nes for­del, at vi slår et af fa­vo­rit­hol­de­ne ud,« si­ger Ki­rill Starkov, der er ble­vet in­ter­viewet et utal af gan­ge til rus­si­ske me­di­er.

FO­TO: AFP

Se­ba­sti­an Da­hm skal igen fin­de su­per­spil­let frem i må­let, hvis Dan­mark skal ha­ve en chan­ce i kvart­fi­na­len mod Fin­land, der indtil nu har vun­det al­le kam­pe i VM-tur­ne­rin­gen. Den rent nor­di­ske kvart­fi­na­le spil­les i mor­gen i Skt. Pe­ters­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.