’Det bli­ver ik­ke me­re tragisk’

Hånd­bold­klub­ben Ajax er ramt af en tra­ge­die, ef­ter at første­hol­dets må­l­mand An­ders Ben­dix Dil­ling i we­e­ken­den tog sit eget liv

BT - - SPORTEN - FO­TO: AJAX’ HJEM­MESI­DE

ik­ke sa­er­lig god sa­e­son, hvor vi så al­li­ge­vel kla­re­de den her i sid­ste uge (sik­re­de sig end­nu en sa­e­son i 1. di­vi­sion, red.). Men det vir­ker ba­re så uen­de­ligt li­ge­gyl­digt li­ge nu. Vi var sam­let he­le hol­det i går (man­dag, red.), og der er selv­føl­ge­lig no­gen, der var ta­et­te­re på ham end an­dre, og som der­for er me­get hårdt ramt af det. Jeg sy­nes selv, jeg er ramt, men når jeg så kig­ger på dem og ta­en­ker på fa­mi­li­en... Puha. Jeg kan vir­ke­lig ik­ke fin­de ord for det,« si­ger Tor­ben Ni­el­sen. Al­tid i godt hu­mør An­ders Ben­dix Dil­ling skif­te­de før den­ne sa­e­son fra Nord­s­ja­el­land Hånd­bold til Ajax, hvor han og­så tid­li­ge­re i sin kar­ri­e­re var på kon­trakt.

Og net­op hans per­son­lig­hed og at­ti­tu­de var en va­e­sent­lig år­sag til, at den kø­ben­havn­ske klub hen­te­de ke­e­pe­ren til­ba­ge i fol­den.

»Vi hen­te­de ham jo ind på en to­årig kon­trakt før den­ne sa­e­son, for­di vi tro­e­de på, at vi kun­ne gø­re ham til en bed­re må­l­mand, men og­så for­di vi kend­te ham som en god fyr, som al­le i sta­ben nød at ar­bej­de med. Han var ba­re al­tid i godt hu­mør - jeg ved godt, det er no­get, man of­te si­ger, men han var vir­ke­lig ba­re al­tid i godt hu­mør. Det er sim­pelt­hen så for­fa­er­de­ligt - man mang­ler ord. Nu hå­ber vi, at hans fa­mi­lie kan gra­ve nog­le res­sour­cer frem og kom­me vi­de­re så hur­tigt som mu­ligt. Så prø­ver vi at gø­re det sam­me,« forta­el­ler Tor­ben Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.