Nu bli’r det

BT - - SPORTEN -

SKAEBNETID

»Jeg har godt hørt, at man­ge har sagt, at Tvis er et let­te­re hold end BSV, som vi el­lers kun­ne ha­ve mødt fra den an­den pul­je, men det er det ik­ke i mi­ne øj­ne. Tvis’ for­svar er en ken­de bed­re or­ga­ni­se­ret. Må­ske er de ik­ke bed­re spil­ler for spil­ler, men de­res for­svar er sva­e­re­re at spil­le sig til go­de chan­cer imod, og jeg kan per­son­ligt godt fryg­te de­res de­fen­siv.« »Hvem der får an­grebs­spil­let til at fun­ge­re bedst. Beg­ge hold kom­mer til at stå godt i for­sva­ret, og det kan bli­ve me­get vig­tigt, hvil­ket hold der får kon­tra­fa­sen til at fun­ge­re, for det er beg­ge hold me­get dyg­ti­ge til.« »Folk har få­et stør­re og stør­re respekt for os, si­den vi kom til­ba­ge i liga­en. Vi er i slut­spil­let for tred­je gang i tra­ek nu, og jeg sy­nes, at vi i år har vist, at der er bund i hol­det, og vi har gen­tag­ne gan­ge vist, at vi kan spil­le op med de sto­re hold - og slå dem. Vi er i top fi­re nu og var i po­kal­fi­na­len tid­li­ge­re i år. Så nu hand­ler det om at hol­de ved, så det ik­ke ba­re bli­ver en en­lig sva­le, men vo­res un­ge dren­ge er så ae­r­ger­ri­ge, at det fø­ler jeg mig og­så over­be­vist om, at vi gør. Så ud­sig­ter­ne er go­de.« »KIF er al­tid fa­vo­rit. Og­så selv­om hol­det har hal­tet rig­tig ge­val­digt un­der­vejs. Men det har og­så spil­let nog­le go­de kam­pe, og det er ba­re et gen­nem­ru­ti­ne­ret mand­skab. Og så ser det ud til, at Lukas Karls­son er til­ba­ge for fuld kraft og får en stor rol­le og med ham i an­grebs­spil­let bli­ver det ba­re ufor­ud­si­ge­ligt.« »Jeg sy­nes jo, vi har spil­let en rig­tig god sa­e­son. Vo­res de­fen­siv er sta­bil, og vo­res an­grebs­spil har va­e­ret fint. Men om det er nok nu til at kom­me i fi­na­len, kan jeg godt va­e­re i tvivl om, for det er en 50-50 kamp mod GOG. Vi skal le­ve­re en stor kol­lek­tiv pra­e­sta­tion, for­di vi ik­ke har de der ene­re, som ba­re kan la­ve mål ud af in­gen­ting. Det mi­ste­de vi med Pe­ter Bal­lings ska­de.« »Ja, fuld­sta­en­dig. Jeg ved godt, vi ik­ke er li­ge så sta­er­ke som tid­li­ge­re på sa­e­so­nen. Pe­ter Bal­ling hav­de stor an­del i, at vi vandt grund­spil­let, men ham har vi ik­ke me­re nu, og der­for har vi ik­ke helt det sam­me an­tal vå­ben som tid­li­ge­re. Det er ik­ke en und­skyld­ning – ba­re et fak­tum. Selv­føl­ge­lig er det fru­stre­ren­de, men som tra­e­ner ved man, at det er en del af ga­met, og så er man nødt til at la­ve an­dre kon­stel­la­tio­ner, der kan fun­ge­re.« »Vi kom­mer til at ha­ve fo­kus på at få stop­pet GOGs kon­tra­ma­ski­ne. Hvis vi kan spil­le etab­le­ret seks mod seks mod dem, vil vi va­e­re godt til­fred­se.« »Jeg sy­nes ik­ke, det vil va­e­re en skuf­fel­se. Vo­res sa­e­son har va­e­ret fan­ta­stisk indtil nu, og vo­res målsa­et­ning om at kom­me i slut­spil­let er ind­fri­et, og nu er vi end­da i se­mi­fi­na­ler­ne. Så her­fra er alt kun et plus.« Hvis man kig­ger på ru­ti­ne, så må vi ka­ste fa­vo­rit­bol­den over til KIF. Men jeg sy­nes hel­ler ik­ke, de har va­e­ret så su­ve­ra­e­ne som tid­li­ge­re, og det er me­re åbent end la­en­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.