Al­vor

BT - - SPORTEN -

»For­di vi igen lyk­ke­des med at hol­de KIF ne­de på et me­get lavt an­tal mål, og for­di vi lyk­ke­des godt med at fin­de løsninger mod de­res re­la­tivt nye for­svar, der er me­re of­fen­sivt, end vi el­lers har kendt det.« »Det bli­ver hvil­ket af de to hold, der for­mår at gø­re si­ne pro­fi­ler me­get ty­de­li­ge i de to kam­pe.«

»Det gør små og få de­tal­jer. Jeg hå­ber ik­ke, dom­mer­ne kom­mer til at af­gø­re det, men det kan det godt bli­ve, for det bli­ver for­ment­lig me­get ta­et. Men jeg sy­nes, vi spil­ler rig­tig godt li­ge nu. Vi har kun tabt en kamp i dansk re­gi, si­den vi fik Car­los (Or­te­ga, red.) ved ro­ret. Vi er in­de i en ut­ro­lig for­nuf­tig ud­vik­ling.« »Jeg sy­nes fak­tisk ik­ke, vi har va­e­ret me­re svin­gen­de i det her slut­spil end tid­li­ge­re. De an­dre år har vi vun­det de to før­ste kam­pe og så tabt de na­e­ste. I det her slut­spil har vi spil­let langt me­re sta­bilt og ja­evnt. Så jeg sy­nes, vi kom­mer ret sta­bilt ind til se­mi­fi­na­ler­ne. Men det er nok og­så, for­di jeg ser den­ne sa­e­son i to for­skel­li­ge halv­de­le – den før­ste un­der Hen­rik (Kron­borg, red.) og nu un­der Car­los. Og det ar­bej­de, vi går og la­ver nu, er ut­ro­ligt ve­lover­ve­jet og gen­nem­ta­enkt.« »Nej, men in­gen af os fat­te­de, hvor­for sø­ren vi var hav­net i så dybt et hul un­der Hen­rik. Der­for var vi ret ryste­de, da Car­los kom. Men det, der er fo­re­gå­et, ef­ter han til­t­rå­d­te, er pra­e­get af ut­ro­lig stor kon­cen­tra­tion og har gi­vet os et højt bund­ni­veau. Og det skyl­des i høj grad man­ge tra­e­nings­ti­mer på hånd­bold­ba­nen. Vi tra­e­ner cir­ka dob­belt så me­get hånd­bold i hal­len nu, som vi gjor­de tid­li­ge­re. Og den ef­fek­ti­ve tra­e­ning på sel­ve hånd­bold­ba­nen er nok fi­redoblet, vil jeg sky­de på. Det har vi va­e­ret nødt til for at få Car­los’ idéer im­ple­men­te­ret hur­tigt nok.« »Nej. Jeg sy­nes, der er sket en helt af­sin­dig na­er­mest olym­pisk un­der­vur­de­ring af Tvis og de­res sa­e­son. Som jeg ser det, er Tvis fa­vo­rit til mester­ska­bet. Når der er sagt, tror jeg, vi kom­mer til at se nog­le re­la­tivt li­ge kam­pe he­le vej­en igen­nem.« »Vi skal ska­be de bed­ste be­tin­gel­ser for en god må­l­mand­spra­e­sta­tion. Det vil beg­ge hold gå ef­ter. Og så hand­ler det selv­føl­ge­lig og­så om at få go­de pra­e­sta­tio­ner fra bag­ka­e­den. Det har beg­ge hold brug for.« »Nej, det be­ty­der ik­ke no­get – ud over at jeg har et stort kend­skab til KIFs spil­le­re, selv­om der er skif­tet lidt ud i trup­pen, og selv­om hol­det nu prak­ti­se­rer en an­den slags hånd­bold på man­ge om­rå­der, end da jeg var der. Men i for­hold til min egen per­son be­ty­der det ik­ke no­get. De kø­rer vel og­så på den tred­je el­ler fjer­de tra­e­ner, si­den jeg var der, så der er sket me­get si­den sidst.« »Det kan man hel­ler ik­ke love. Men vi gla­e­der os over, at vi igen er med i se­mi­fi­na­ler­ne og står med en mu­lig­hed for at kom­me i fi­na­len – for først når vi er dér, kan vi gø­re os håb om en ti­tel.« »Jeg har ik­ke no­gen fa­vo­rit. Jeg blan­der mig ik­ke i det ga­et­te­ri. Vi kon­cen­tre­rer os om at spil­le en for­mi­da­bel hånd­bold­kamp ons­dag af­ten, og gør vi det, er vi i den grad med i fa­vo­rit­fel­tet.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.