Sta­dig et lil­le plus til KIF...

BT - - SPORTEN -

TILLØBET HAR VA­E­RET langt. Me­get langt. 32 kam­pe si­den slut­nin­gen af au­gust for at va­e­re pra­e­cis. Og nu skal he­le mo­le­tjav­sen af­gø­res på 11 da­ge med se­mi­fi­na­ler og fi­na­ler. Med an­dre ord bli­ver det så­dan rig­tig al­vor­ligt i her­re­liga­en i af­ten, når før­ste stik i se­mi­fi­na­ler­ne skal af­gø­res. DE FI­RE TIL­BA­GE­VA­E­REN­DE mand­ska­ber ud­gør et me­get ja­evn­byr­digt felt, hvor KIF Kol­ding Kø­ben­havns re­ge­ren­de me­stre dog fort­sat lig­ner det bed­ste guld-bud. Her er min øje­blik­ke­li­ge vur­de­ring af se­mi­fi­na­li­ster­ne og de­res mu­lig­he­der. KIF KOL­DING KØ­BEN­HAVN Jeg har he­le sa­e­so­nen holdt fast i, at KIF er fa­vo­rit til DM-gul­det. Og det gør jeg sta­dig. KIFs hold­kort rum­mer så me­get klas­se, at hol­det vin­der gul­det, hvis det ram­mer sit top­ni­veau. På et tids­punkt så det dog lidt tvivl­s­omt ud, da Car­los Or­te­ga in­si­ste­re­de på at spil­le med Bo Spel­ler­berg som play­ma­ker og Las­se An­der­s­son på ven­stre ba­ck. Skal KIF spil­le godt, skal Spel­ler­berg spil­le godt. Så sim­pelt er det. Og Or­te­ga er da og­så nu vendt til­ba­ge til en op­stil­ling med Spel­ler­berg på ba­ck­en og Lukas Karls­son som play­ma­ker som sin fo­re­truk­ne – den selv­sam­me kon­stel­la­tion, KIF har fejret så man­ge tri­um­fer med. Skal KIFer­ne le­ve op til fa­vo­ritva­er­dig­he­den, kra­e­ver det dog, at der bli­ver ryd­det op i de tek­ni­ske fejl, og at spil­ler­ne ram­mer de­res top­ni­veau fra start, for­di BSV er den hår­dest ta­en­ke­li­ge op­ga­ve i se­mi­fi­na­ler­ne. BJERRINGBRO-SILKEBORG De vil så for­ban­det ger­ne ha­ve et tro­fae til det tom­me po­kal­skab i BSV. Un­der­vejs i slut­spil­let har midtjy­der­ne da og­så lig­net et mand­skab, som kun­ne ra­ek­ke ud ef­ter gul­det, men de sid­ste par kam­pe var ik­ke så over­be­vi­sen­de, som BSVer­ne hav­de øn­sket sig. Det er dog kun na­tur­ligt, at der ind­traf et par min­dre go­de kam­pe, ef­ter BSV har haft EHF Cup’en at slås med si­de­lø­ben­de og der­for har va­e­ret hårdt pres­set på res­sour­cer­ne. En uges kamp­pau­se har der­for va­e­ret me­re end vel­kom­men for BSV, som er nødt til at stå i en top­tu­net ud­ga­ve mod sta­er­ke KIF, hvis hol­det skal kun­ne gø­re sig håb om en fi­na­le­plads. Men kan pro­fi­ler­ne – spe­ci­elt Ni­ko­laj Mar­kus­sen, Se­ba­sti­an Sku­be og Sø­ren Ras­mus­sen – ram­me top­for­men, kan det og­så la­de sig gø­re. TEAM TVIS HOLSTEBRO Ve­stjy­der­ne har ef­ter mi­ne bed­ste be­gre­ber va­e­ret en hum­le­bi på spe­ed i den­ne sa­e­son. Spil­ler for spil­ler kan de ik­ke mat­che de an­dre top­klub­ber, men som vin­der af grund­spil­let og de­res slut­spils­pul­je har de im­po­ne­ret stort. Jeg er dog en smu­le s k e p tisk på Tvis-mand­ska­bets veg­ne i for­hold til, om tri­umf­to­get kan fort­sa­et­te. Ef­ter ta­bet af Pe­ter Bal­ling vandt hol­det blot én ud af fi­re kam­pe i slut­spil­let, og det er ty­de­ligt, at mod­stan­der­ne har haft let­te­re ved rent tak­tisk at hånd­te­re Tvis, som er me­re for­ud­si­ge­lig uden Bal­lings in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter. I se­mi­fi­na­ler­ne mod et re­la­tivt ungt GOG-mand­skab, der mang­ler er­fa­ring i den­ne slags kam­pe, skal Tvis dog va­e­re lil­le fa­vo­rit – ik­ke mindst på grund af hol­dets kol­lek­ti­ve styr­ke. GOG Fyn­bo­er­ne er for al­vor ved at ka­em­pe sig til­ba­ge på den sto­re sce­ne, som de styr­te­de ned fra med kon­kur­sen i 2010. I slut­spil­let har de spil­let på et højt ni­veau og vist god moral med flot­te co­me­ba­ck mod År­hus og Aal­borg. Men de har og­så to gan­ge de­mon­stre­ret mang­len­de ev­ne til at luk­ke kam­pe mod KIF trods sto­re fø­rin­ger. Og net­op GOGer­nes men­tale styr­ke er for mig at se den stør­ste usik­ker­hed i for­bin­del­se med dis­se kam­pe. De un­ge kna­eg­te kna­ek­ke­de hal­sen i po­kal­fi­na­len tid­li­ge­re i år, og spørgs­må­let er, hvor­dan de hånd­te­rer pres­set i den­ne om­gang. Men hol­der ner­ver­ne, stemp­ler stor­ta­len­tet An­dreas Holst ind, og kan kon­tra­ma­ski­nen kom­me op i fem­te gear - kan hånd­bold­fe­be­ren for al­vor ram­me top­pen af ter­mome­te­ret på Syd­fyn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.