De­res drøm­me er

Alejan­dro Val­ver­de

BT - - SPORTEN -

GIRO D’ITA­LIA Span­ske Mi­kel Lan­da gik ind til Giro d’Ita­lia som fa­vo­rit til at vin­de lø­bet. I går for­mid­dag for­lod Team Sky-kap­ta­j­nen imid­ler­tid lø­bet som en sla­gen mand. Al­le­re­de på dagens før­ste stig­ning slap han fel­tet, og ef­ter om­kring 50 km stod spa­ni­e­ren af cyk­len.

»Det var selv­føl­ge­lig ae­r­ger­ligt for ham, men det er godt for os,« sag­de en smi­len­de Jakob Fuglsang kort ef­ter at va­e­re kom­met i mål til TV2.

»Mi­kel var syg nat­ten over, men vi tal­te sam­men i mor­ges (i går, red.) og be­gynd­te på eta­pen i håb om at kom­me igen­nem. Men det var ret klart, at syg­dom­men hav­de ramt ham hårdt, og at han ik­ke var i stand til at fort­sa­et­te,« sag­de Team Skys ma­na­ger, Da­ve Brails­ford, der der­med måt­te se i øj­ne­ne, at det en­gel­ske hold ik­ke kom­mer til at blan­de sig i kam­pen om sej­ren i Giro­en. Ny mand i fø­rer­trøj­en Det gør hol­la­en­de­ren Tom Du­moulin hel­ler ik­ke. Han måt­te slip­pe på den na­est­sid­ste stig­ning og kom i mål 13 mi­nut­ter ef­ter dagens uven­te­de eta­pe­vin­der, den 21-åri­ge ita­li­e­ner Gi­ulio Cic­co­ne fra det lil­le Bar­di­a­ni-mand­skab. Tin­koff – num­mer syv, 1.44 ef­ter fø­rer­trøj­en Po­lak­ken har ik­ke gjort det sto­re va­e­sen af sig indtil nu, men han er sta­dig med frem­me, hvor det er sjovt. Hans stør­ste mi­nus bli­ver et us­a­ed­van­ligt svagt Tin­koff-hold til at bak­ke sig op.

Luxem­bour­ge­ren Bob Jun­gels ka­em­pe­de med na­eb og klø­er for at føl­ge med fa­vo­rit­ter­ne, og det lyk­ke­des ham i den grad, så han ero­bre­de den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je, som han over­tog fra sin hold­kam­me­rat på Etixx-Qu­i­ck­Step, Gi­an­luca Bram­bila.

Den 23-åri­ge Jun­gels, som si­den 4. eta­pe og­så har bå­ret lø­bets ung­dom­strø­je, vil for­ment­lig kun­ne for­sva­re den ly­se­rø­de tri­kot de na­e­ste to da­ge, hvor der er lagt op til sprin­ter­sej­re.

»Det er en af de bed­ste da­ge i mit liv. Jeg har al­le­re­de op­nå­et me­re, end jeg for­ven­te­de i den­ne Giro. Mo­vistar – num­mer tre, 50 se­kun­der ef­ter fø­rer­trøj­en Det ser godt ud for den 36-åri­ge spa­ni­er, som li­ge nu lig­ner den mest se­ri­ø­se trus­sel mod en Ni­ba­li-sejr. Det er Val­ver­des før­ste del­ta­gel­se i Giro­en, og selv om han i man­ge år har va­e­ret blandt ver­dens bed­ste eta­pe­løbs­ryt­te­re, er det indtil nu kun lyk­ke­des ham at vin­de en Grand Tour, Vu­el­ta­en i 2009. THO­MAS BAY: »Med Ama­dor helt frem­me har Mo­vistar nu en to­stren­get tak­tik, som kan kom­me Val­ver­de til­go­de.« Nu vil jeg ba­re ny­de det,« sag­de den nye mand i ly­se­rødt.

Men Jun­gels for­ven­tes ik­ke at kun­ne for­sva­re sin fø­ring, når lø­bet for al­vor ram­mer bjer­ge­ne. Fre­dag og lør­dag ven­ter der egent­li­ge bjer­ge­ta­per, og søn­dag skal ryt­ter­ne ud på en stejl bjer­gen­kelt­start over 10,85 km. ’Kør­te som en mo­tor­cy­kel’ Al­le­re­de på gårs­da­gens eta­pe be­gynd­te de to sto­re fa­vo­rit­ter at rø­re på sig. Giro­en lig­ner li­ge nu mest af alt en du­el mel­lem Jakob Fuglsangs kap­ta­jn, Vin­cen­zo Ni­ba­li, og den span­ske ve­te­ran Alejan­dro Val­ver­de fra Mo­vistar. Mens Ni­ba­li har Fuglsang med helt frem­me, har Val­ver­de costa­ri­ca­ne­ren An­drey Ama­dor, som blev spil­let ud på vej ned ad den na­est­sid­ste stig­ning.

»Han kør­te som en mo­tor­cy­kel nedad,« kon­sta­te­re­de Fuglsang, der var i mål på 10. plad­sen, ét se­kund ef­ter Mo­vistar-løjt­nan­ten.

Ama­dor ryk­ke­de op på an­den­plad­sen, 26 se­kun­der ef­ter Jun­gels, mens Fuglsang nu er ryk­ket op på ot­ten­de­plad­sen ef­ter Lan­das exit og Du­moul­ins sam­men­brud.

In­den ugen er om­me, har vi for­ment­lig et bil­le­de af, hvem der kom­mer til at slås om po­di­e­pla­ce­rin­ger­ne. BT har talt med Eu­rosport-kom­men­ta­tor Tho­mas Bay, om hans for­vent­nin­ger til lø­bets ud­vik­ling og de en­kel­te ryt­te­re:

»Den tred­je uge i Giro­en er den hår­de­ste, men vi får fle­re svar på vo­res spørgs- Asta­na – num­mer fem, 52 se­kun­der ef­ter fø­rer­trøj­en Ef­ter Lan­das exit er Vin­cen­zo Ni­ba­li den mest op­lag­te vin­der af årets ud­ga­ve af Giro d’Ita­lia. Hvis der skul­le va­e­re no­gen­som­helst tvivl om hvor han be­fandt sig i Asta­na-hie­rar­ki­et i for­hold til Jakob Fuglsang ef­ter det fejl­slag­ne an­greb på 6. eta­pe, un­der­stre­ge­de ita­li­e­ne­ren det på en­kelt­star­ten, hvor han var 31 se­kun­der hur­ti­ge­re end sin dan­ske hold­kam­me­rat. THO­MAS BAY: »Ni­ba­li er ryt­te­ren, som de an­dre skal slå for at vin­de lø­bet. In­gen tvivl om det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.