’En for­ud­sa­et­ning, at han har haft mod­gang’

Den kom­men­de Brønd­by-tra­e­ner, Ale­xan­der Zor­ni­ger, blev i novem­ber­fy­ret i Bun­des liga­klub­ben Stutt­g­art ef­ter ba­re seks må­ne­der i klub­ben.

BT - - SPORTEN - FI­RE SKARPE Jo­han Lyng­holm | jo­hp@sporten.dk

En ned­t­ur, som Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, fak­tisk ser som en bonus.

Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at der har va­e­ret man­ge kan­di­da­ter til c heft r a ener job­bet. Hvor­for faldt val­get på Ale­xan­der Zor­ni­ger?

»Vi har først og frem­mest kig­get ef­ter, hvad op­ga­ven er. Vi skul­le ik­ke an­sa­et­te hver­ken Dan­marks el­ler ver­dens bed­ste tra­e­ner, men den bed­ste tra­e­ner til op­ga­ven. Og med ud­gangs­punkt i stra­te­gi 6.4 (Brønd­bys nye vi­sions­pa­pir, red.) har vi kig­get ef­ter en, der be­vi­se­ligt har ar­bej­det med at ud­vik­le un­ge spil­le­re til et højt ni­veau. Og be­vi­se­ligt har ud­ført et spil, som gi­ver mu­lig­hed for stør­re pres og ag­gres­si­vi­tet i spil­let. Der kom­mer Ale­xan­der med et va­el­dig fint bag­grund­ska­ta­log.«

Han hav­de suc­ces i RB Leipzig, men blev hur­tigt fy­ret i Stutt­g­art. Er det ik­ke be­kym­ren­de, at han ik­ke har be­vist sig på hø­je­ste ni­veau i Bun­des­liga­en?

»Det hav­de han da og­så ger­ne måt­te, men det han dog be­vi­ste var, at han var kon­se­kvent og vid­ste, hvad han ger­ne vil­le. Jeg så dem og­så ta­be kam­pe, hvor de fak­tisk hav­de en skud­sta­ti­stik, der na­er­me­de sig 30 mod 3 i de­res favør. Jeg vil si­ge, det var en for­ud­sa­et­ning for os, at vi fik en tra­e­ner, der hav­de haft mod­gang. Det skal han ik­ke øve sig i for før­ste gang for­an vo­res pu­bli­kum og med­de n me­die op ma erk som hed, som Brønd­by har .«

Hvad ken­der Ale­xan­der Zor­ni­ger til Brønd­by?

»Han hav­de en for­hånds­vi­den, for som han selv si­ger, er Brønd­by et stort navn i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold. Bå­de på grund af de spil­le­re, der er pro­du­ce­ret her­fra, og de eu­ro­pa­ei­ske re­sul­ta­ter, vi har haft. Og så har han selv­føl­ge­lig, som det grun­di­ge men­ne­ske han er, sat sig me­re ind i, hvor­dan det ser ud li­ge nu.«

Hvor­dan fø­ler du, at det her kul­tur­chok med et ag­gres­sivt pres­spil og en an­den må­de at tra­e­ne på vil pas­se ind i Brønd­by?

»Hvis vi nu hav­de vun­det rub og stub i de se­ne­ste man­ge år i tra­ek, var det no­get med at for­sø­ge at be­va­re så me­get som mu­ligt. Hvis vi ik­ke ud­for­drer det, vi al­le­re­de gør, får vi nok de sam­me re­sul­ta­ter, som vi al­le­re­de gør, så selv­føl­ge­lig skal der va­e­re en for­an­dring. Det øn­sker vi, og vi vil ha­ve en for­an­dring, som går i ret­ning af vo­res stra­te­gi: hø­je­ner­gisk pres­spil med en stør­re ak­ti­vi­tet for­an mod­stan­de­rens mål.«

Han hav­de en for­hånds­vi­den, for som han selv si­ger, er Brønd­by et stort navn i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold. Bå­de på grund af de spil­le­re, der er pro­du­ce­ret her­fra, og de eu­ro­pa­ei­ske re­sul­ta­ter, vi har haft Tro­els Bech

FO­TO: AN­DERS KJAERBYE

Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, me­ner at ha­ve fun­det en tra­e­ner, der pas­ser godt til klub­bens nye stra­te­gi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.