Slovaki­et skal hja­el­pe Dan­mark

Land­stra­e­ner Jan Karls­son var for en stund af­slap­pet, ef­ter sid­ste fløjt hav­de lydt i kam­pen mel­lem Tjek­ki­et og Schweiz i går. En­de­lig vid­ste han, at det hår­de ar­bej­de hav­de bå­ret frugt, og at Dan­mark skal spil­le kvart­fi­na­le.

BT - - SPORTEN - Ma­rie Louise Bal­ling | mlb@sporten.dk

»Jeg ple­jer ik­ke at se kam­pe, hvor vi er så af­ha­en­gi­ge af re­sul­ta­tet. Men jeg snød lidt i dag, og desva­er­re så jeg, da Schweiz score­de til 1-0, og så sluk­ke­de jeg for skid­tet. På med ra­dio­en og frem med en bog. Men da te­le­fo­nen be­gynd­te at bim­le, for­stod jeg, at det var et po­si­tivt re­sul­tat for os,« forta­el­ler Jan Karls­son.

Al­le­re­de i går be­gynd­te han at for­be­re­de sig på mor­gen­da­gens kvart­fi­na­le mod Fin­land. Det g jor­de­han bland tan­det med vi­deoklip af mod stan­der­hol­dets op­gør mod Slovaki­et, da land­stra­e­ne­ren me­ner, at den dan­ske og den slo­vaki­ske spil­lestil min­der om hin­an­den.

Ik­ke en en­mandsshow

Selv­om han har stå­et i spid­sen for Dan­mark og ta­get de en­de­li­ge be­slut­nin­ger, vil han ik­ke selv ta­ge me­get af ae­ren for det flot­te VM-re­sul­tat.

»De stør­ste skri­ben­ter er spil­ler­ne. Jeg gør, hvad jeg kan, og så må man ha­ve go­de folk at ar­bej­de med i le­der­sta­ben og så vi­de­re. Det er ik­ke et en­mandsshow. Det er he­le flok­ken, der har kla­ret det,« si­ger den sven­ske tra­e­ner, som ik­ke hav­de reg­net med, at Dan­mark vil­le nå så langt ved VM.

»I sport­s­ver­de­nen kan du ik­ke reg­ne med no­get. Det ene­ste, du kan reg­ne med, er en 100 pro­cent ar­bejds­ind­sats bå­de i for­hold til for­be­re­del­se, kamp og alt an­det. For selv­om det skul­le gå ad Pom­mern til, ved du, at du har gjort alt, hvad du kan. Nu har vi få­et lidt med­vind og re­sul­ta­ter­ne med os. Det er godt ar­bej­de. Helt en­kelt,« slut­ter Jan Karls­son.

FO­TO: JAN KORSGAARD

Land­stra­e­ner Jan Karls­son er i fuld gang med for­be­re­del­ser­ne til kvart­fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.