’Jeg la­ver hårdt fy­sisk ar­bej­de’

Bri­an Sand­berg er ble­vet ar­bejds­mand. I går mi­ste­de eks-ro­ck­e­ren sin er­stat­ning for ube­ret­ti­get fa­engs­ling

BT - - NYHEDER -

Det går op og ned for Bri­an Sand­berg. Den tid­li­ge­re ro­ck­er har få­et et bor­ger­ligt job og fyl­der 50 år på søn­dag. I går be­slut­te­de Lands­ret­ten, at han ik­ke får er­stat­ning for ube­ret­ti­get fa­engs­ling. I slut­nin­gen af 00er­ne var han en to­ne­an­gi­ven­de fi­gur i Hells An­gels. Meds in hvi­dela eder ves tog­de­sig­ner­sol­bril­ler før­te Bri­an Sand berg sig frem som den ufor­mel­le le­der af støt­te­grup­pen AK81, der stod bag en ra­ek­ke vol­de­li­ge over­fald og drab un­der ban­de­kri­gen. ’Guc­ci-ro­ck­e­ren’ blev han kaldt, og han le­ve­de et liv med dy­re bi­ler, Hel­lerup-lej­lig­hed og kend­te dan­ske­re ved sin si­de. Men det liv er en­de­gyl­digt for­bi.

»Jeg prø­ver at kom­me vi­de­re i mit liv og pas­se mig selv og min fa­mi­lie. Jeg er ude af det he­le og prø­ver på at kom­me vi­de­re,« si­ger Bri­an Sand­berg. Hvad la­ver du? »Jeg har få­et et job. Det er helt al­min­de­ligt ar­bej­de. Jeg vil ik­ke si­ge, hvem der har an­sat mig, for jeg vil ik­ke øde­la­eg­ge det. De har ta­get en stor chan­ce ved at an­sa­et­te mig og vil ik­ke ha­ve, at det kom­mer frem i me­di­er­ne.« In­den for hvil­ken branche ar­bej­der du?

»Jeg er ar­bejds­mand. Tro det el­ler lad va­e­re, men jeg la­ver hårdt fy­sisk ar­bej­de.«

Bri­an Sand­bergs liv som ro­ck­er fik en dra­ma­tisk af­slut­ning, da han blev smidt ud af først Hells An­gels og der­na­est af ri­va­ler­ne Ban­di­dos. I dag har han de­fi­ni­tivt op­gi­vet li­vet som ro­ck­er, selv­om han sta­dig har ven­ner i mil­jø­et. Fa­er­dig som ro­ck­er »Jeg er 100 pro­cent fa­er­dig som ro­ck­er,« si­ger han.

Et yder­li­ge­re punk­tum i ro­ck­er­tilva­e­rel­sen blev sat i går, da Lands­ret­ten un­der­kend­te By­ret­tens ken­del­se om en er­stat­ning til Bri­an Sand­berg på 103.000 kr. for så­kaldt ube­ret­ti­get fa­engs­ling. Af­gø­rel­sen kom­mer som en spand koldt vand i an­sig­tet på eks­ro­ck­e­ren.

»Det gi­ver in­gen me­ning over­ho­ve­det. Det er en po­li­tisk sag. Bri­an Sand­berg må ba­re ik­ke vin­de over sy­ste­met,« si­ger en ty­de­ligt op­re­vet Bri­an Sand­berg.

Han sad va­re­ta­egts­fa­engs­let i lidt over to år og seks må­ne­der i for­bin­del­se med det der blev kaldt ’den sto­re ro­ck­er­sag’, hvor han var til­talt for to drabs­for­søg og for at be­or­dre et køl­le­over­fald. Han end­te med kun at bli­ve dømt for køl­le­over­fal­det og fik en stra­fud­må­ling på to år og fi­re må­ne­der – alt­så to må­ne­der min­dre end han hav­de sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let.

I 2015 blev han til­kendt en er­stat­ning på 103.000 kr., men de pen­ge kan han nu for­lø­big vin­ke far­vel til. Sand­bergs ad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen vil dog prø­ve at ind­brin­ge er­stat­nings­sa­gen ved Hø­jeste­ret, men det kra­e­ver, at Pro­ces­be­vil­lings­na­ev­net si­ger god for det. Dom for ko­kain Et en­kelt spø­gel­se fra ro­ck­er­for­ti­den hu­se­rer sta­dig i Sand­bergs liv. Han mang­ler nem­lig at af­so­ne en dom på to må­ne­der som han fik for be­sid­del­se af ko­kain. By­ret­ten har afvist at la­de de to må­ne­der gå li­ge op med de to må­ne­der han af­so­ne­de for me­get i den sto­re ro­ck­er­sag.

FO­TO: TEITUR JÓNASSON

»Jeg er 100 pro­cent fa­er­dig som ro­ck­er,« si­ger Bri­an Sand­berg, der har en for­tid i bå­de Hells An­gels og Ban­di­dos.

Jes­per Vester­gaard Lar­sen | jvl@bt.dk Ka­ri­na Svens­gaard | ksv@bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.