Re­va­dol lin­drer slid­gigt I al­le krop­pens led

Kli­ni­ske stu­di­er har vist, at Re­va­dol lin­drer let til mo­de­rat slid­gigt. Re­va­dol var tid­li­ge­re kendt som ’he­stepi­l­ler’. Laes her hvor­for

BT - - NYHEDER - Laes me­re på www.wel­l­vi­ta.dk

Slid­gigt gør li­vet surt for man­ge men­ne­sker. Men med Re­va­dol kan man sa­et­te en stop­per for så­vel smer­te og øm­hed som for sel­ve ned­bryd­nin­gen af brusk i krop­pens led. Jo bed­re led fun­ge­rer, de­sto let­te­re er det at hol­de sig igang, så man kan ny­de al­le de ak­ti­vi­te­ter, der gi­ver li­vet va­er­di. Re­va­dol er et la­e­ge­mid­del, der af­hja­el­per symp­to­mer og smer­ter ved let til mo­de­rat slid­gigt.

Hvor­dan op­le­ves slid­gigt?

I et rask – el­ler i et ungt – led er der brusk mel­lem knog­ler­ne. Den­ne brusk fun­ge­rer som en ela­stisk blød ’stød­da­em­per’, der gør, at led­dene kan be­va­e­ges gnid­nings­løst. Med al­de­ren bli­ver det­te brusk slidt og tyndt, hvor­ved der grad­vist op­står be­last­ning i led­det. Be­last­nin­gen kom­mer af, at når der er min­dre brusk mel­lem knog­ler­ne, så op­står der di­rek­te kon­takt mel­lem de to knog­ler i et led. Der­for kø­rer led­det min­dre godt og be­va­e­ge­lig­he­den op­le­ves som stiv og be­gra­en­sen­de. Sam­ti­dig bli­ver led­det ømt af den di­rek­te be­last­ning fra knog­le mod knog­le.

Så­dan vir­ker Re­va­dol

Re­va­dol-tab­let­ter­ne er ba­se­ret på re­jeskal­ler, der er for­ar­bej­det og for­fi­net i en avan­ce­ret pro­ces. Her­med kan man ud­vin­de stof­fer fra re­jeskal­ler­ne, der fun­ge­rer som byg­ge­ma­te­ri­a­ler til bruskva­e­vet. Der­med bli­ver be­va­e­ge­lig­he­den i led­dene bed­re, og øm­he­den til­sva­ren­de min­dre. Lang­tids­stu­di­er vi­ser, at ind­holds­stof­fet i Re­va­dol brem­ser ned­bryd­nin­gen af bru­sken ved at ha­em­me de en­zy­mer, der øde­la­eg­ger bruskva­ev.

Virk­ning ef­ter 4-8 uger

Ty­pisk be­gyn­der man at ma­er­ke vik­nin­gen i led­dene al­le­re­de ef­ter ca. 4-8 uger med 3 tab­let­ter dag­ligt.

Re­va­dol blev kendt som ’he­stepi­l­ler’

Hem­me­lig­he­den bag Re­va­dol star­te­de i mid­ten af 00’er­ne. Det ak­ti­ve stof gluco­sa­min fra re­jeskal­ler hav­de i fle­re år va­e­ret kendt som et mid­del til be­hand­ling af slid­gigt hos he­ste. Men pro­duk­tet måt­te pga. lov­giv­nin­gen ik­ke sa­el­ges til men­ne­sker, selv­om stu­di­er vi­ste, at stof­fet og­så hjalp men­ne­sker med slid­gigt. Tu­sind­vis af dan­ske­re val­far­te­de til dyr­la­e­ger­ne for at kø­be dis­se tab­let­ter, der kun­ne hja­el­pe mod slid­gigt. Der­med blev der lagt et pres på myn­dig­he­der­ne for at få god­kendt mid­let til gavn for men­ne­sker med slid­gigt. Til sidst var pres­set på at kun­ne kø­be tab­let­ter­ne så stort, at la­e­ge­mid­delsty­rel­sen valg­te at god­ken­de det til brug af men­ne­sker. Der­for kan Re­va­dol i dag sa­el­ges til de me­re end 700.000 dan­ske­re, der har slid­gigt.

Rost i TV-avi­sen

Ef­fek­ten af Re­va­dol er vel­do­ku­men­te­ret. Fle­re gan­ge er mid­let ble­vet rost i TV-Avi­sen for sin go­de virk­ning på men­ne­sker. Prøv Re­va­dol, hvis du ger­ne vil lin­dre din slid­gigt og brem­se ned­bryd­nin­gen af bruskva­e­vet.

Her­med kan man ud­vin­de stof­fer fra re­jeskal­ler­ne, der fun­ge­rer som byg­ge­ma­te­ri­a­ler til bruskva­e­vet. Der­med bli­ver be­va­e­ge­lig­he­den i led­dene bed­re og øm­he­den til­sva­ren­de min­dre.

Re­va­dol vir­ker der, hvor der er brug for det. Ved ryg­pro­ble­mer gi­ver Re­va­dol byg­ge­sten til bru­sken mel­lem hvirv­ler­ne og re­du­ce­rer der­med pro­ble­mer­ne.

Slid­gigt op­står i bl.a. nak­ke, ryg, la­end, hof­te, skul­der, fin­gre, ta­e­er og knae.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.