$QQH YDQGW RYHU VOLGJLJWHQ

BT - - NYHEDER -

Stort set al­le, der kom­mer op i åre­ne, har slid­gigt i stør­re el­ler min­dre grad. An­ne Ha­gedorn er en af dem, men hun fandt vej­en igen­nem med hja­elp fra la­e­ge­mid­let Re­va­dol. – Jeg ma­er­ke­de slid­gig­ten før­ste gang, når jeg skul­le vri­de en klud op. Mi­ne fin­gre var sti­ve og det gjor­de ondt, forta­el­ler An­ne Ha­gedorn. Slid­gig­ten spred­te sig med ti­den til skul­dre og knae og blev der­med ef­ter­hån­den en stor be­last­ning i hver­da­gen. Bl.a. når hun skul­le gå tur med hund­en. – Jeg har al­tid kla­ret mig selv, og det vil jeg ger­ne fort­sa­et­te med, si­ger An­ne.

Ef­ter tre uger var smer­ten va­ek

Helt til­fa­el­digt stød­te hun på en an­non­ce for Re­va­dol. – Jeg rin­ge­de og be­stil­te et glas Re­va­dol, og al­le­re­de ef­ter tre uger kun­ne jeg kon­sta­te­re en mar­kant lin­dring. Det er jeg na­tur­lig­vis rig­tig glad for, si­ger An­ne let­tet.

Hits på dansk­top­pen

An­ne har i 20 år ar­bej­det som støt­te­pa­e­da­gog, men sad­le­de om og be­gynd­te at skri­ve tek­ster for mo­de­bla­de og for et re­k­la­me­bu­reau. Si­de­lø­ben­de skrev hun san­ge, og har bl.a. haft hits med san­ge­ne ”Det vil al­tid va­e­re dig og mig”, som hun skrev til den kend­te dan­ske grup­pe Kan­dis, samt san­gen ”San­tor­i­ni” sun­get af Ka­ri­na Høg­feldt. ”San­tor­i­ni” lå flot pla­ce­ret på dansk­top­pen i 22 uger.

Sta­dig en ak­tiv kvin­de

– Jeg har al­tid va­e­ret me­get ak­tiv, forta­el­ler An­ne. – Jeg er sik­ker på, at og­så min lil­le sch­nautzer-hund sa­et­ter pris på, at jeg igen kan gå tur med ham hver dag, uden at ha­ve ondt i led­dene.

Ryg­pro­ble­mer er og­så led­pro­ble­mer. Dis­kus mel­lem ryg­hvirv­ler­ne kan styr­kes så me­get ved hja­elp af Re­va­dol, at de bli­ver tyk­ke­re og bed­re fun­ge­ren­de igen. Ved ryg­pro­ble­mer gi­ver Re­va­dol byg­ge­sten til bru­sken mel­lem hvirv­ler­ne og vir­ker smer­testil­len­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.