16-årig stak ven på grund af en co­la

BT - - NYHEDER -

KNIVDRAMA

Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti modt­og an­mel­del­sen kl. 10.46. Den 16-åri­ge blev først til­ba­ge­holdt af po­li­ti­et, in­den han blev løsladt og sig­tet i sa­gen. Det 14-åri­ge of­fer blev sendt på ska­destu­en, hvor han blev be­hand­let for over­fla­di­ske ska­der.

De to dren­ge går i 8. klas­se, og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har der i da­ge­ne op til den dra­ma­ti­ske epi­so­de ik­ke va­e­ret tegn på, at en kon­flikt var un­der op­sej­ling. Dren­ge­ne be­skri­ves som na­e­re ven­ner.

Det var i går uklart, hvor­for den 16-åri­ge hav­de med­bragt en kniv i sko­len - og hvad der pra­e­cist fik ham til at tra­ek­ke den i klas­se­lo­ka­let. Det ske­te, op­ly­ste fle­re kil­der, i for­bin­del­se med en kon­flikt om en co­la, men »der er in­tet, der ty­der på, at det var plan­lagt,« sag­de St­ef­fen Bo­h­ni.

Ne­top det plud­se­li­ge og ufor­ud­si­ge­li­ge er - ud­over at et barn med­brin­ger en kniv i sko­len - uhyg­ge­ligt, lød det fra fle­re fora­el­dre, som BT mød­te i Hels­in­ge i går. ’Man fø­ler sig ut­ryg’ »Det er sør­ge­ligt, og det er ut­rygt, at så­dan no­get kan ske. Man ta­en­ker over, hvad der kan ske, når de små po­der bli­ver sto­re. Det er ut­rygt at ta­en­ke på,« sag­de den 34-åri­ge Lou­i­se Freds­bo, der er mor til An­ders i 0. klas­se, mens 31-åri­ge Ma­ja Hel­mer, der er mor til An­ton i ind­sko­lin­gen, sag­de:

»Det er for­fa­er­de­ligt. Det er skra­em­men­de, at så­dan no­get pop­per op. Man fø­ler sig ut­ryg, når det sker - og jeg hå­ber ik­ke, at det sker igen.«

Beg­ge mødre ro­ste sko­lens le­del­se for hur­tigt at ha­ve in­for­me­ret fora­el­dre­ne om epi­so­den.

Ef­ter dra­ma­et fort­sat­te un­der­vis­nin­gen re­sten af da­gen. Og­så i den 8. klas­se, hvor epi­so­den ud­spil­le­de sig. Men der er nu et sa­er­ligt fo­kus på de børn, som var vid­ner el­ler på an­den må­de in­vol­ve­ret i kon­flik­ten, der før­te til, at den 16-åri­ge trak kni­ven.

Sko­lens ele­ver har og­så få­et til­budt kri­se­hja­elp, og St­ef­fen Bo­h­ni op­ly­ste i går, at kom­mu­nen des­u­den un­der­sø­ger den 16-åri­ges bag­grund na­er­me­re:

»Vi vil over de na­e­ste da­ge ta­ge en di­a­log med bå­de den sig­te­de, of­fe­ret og de­res fora­el­dre. Det er sta­dig uvist, hvor­for den 16-åri­ge hav­de en kniv med i sko­le, men vi vil helst ik­ke sky­de grås­pur­ve med ka­no­ner, og der­for un­der­sø­ger vi epi­so­den na­er­me­re,« sag­de St­ef­fen Bo­h­ni.

I lø­bet af i år har der va­e­ret fle­re sa­ger om sko­le­vold i og ved Hels­in­ge, men gårs­da­gens epi­so­de har ik­ke no­gen for­bin­del­se til dis­se.

TIDLIGERE SA­GER Ja­nu­ar 2010: En 16-årig pi­ge fra Aar­hus stak en ur­tek­niv i ryg­gen på en ja­ev­nal­dren­de klas­se­kam­me­rat midt i en un­der­vis­nings­ti­me. Det ske­te an­gi­ve­ligt, for­di hun blev mob­bet. Den 16-åri­ge blev idømt en be­hand­lings­dom. Novem­ber 2015: En 17-årig dreng mistede li­vet, da han i et frik­var­ter blev stuk­ket med kniv ved Hil­le­rød Han­dels­sko­le i Nord­s­ja­el­land, hvor han var elev. Ja­nu­ar 2016: En 13-årig dreng fra 7. klas­se på Gug Sko­le i Aal­borg snit­te­de en af­ten en 16-årig elev fra 9. klas­se i hal­sen med en hob­byk­niv. Bag­grun­den var en dis­kus­sion om nog­le få hund­re­de kr. Epi­so­den fandt sted på den 13-åri­ges bo­pa­el.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.