FAKTA

BT - - NYHEDER - GRAFIK: Bon­drop Kil­de Ba­nedan­mark

Her­ning - Tvis Kor­sør og Oden­se På stra­ek­nin­gen Oden­se - Svend­borg skal der la­ves tun­nel- og bro­ar­bej­de, hvor­for der i pe­ri­o­den ik­ke vil va­e­re tog­tra­fik på stra­ek­nin­gen. Roskil­de og Kø­ge, Ring­s­ted og Kva­er­ke­by. Vor­ding­borg og Ny­kø­bing Fal­ster, Ba­nedan­mark DSB Carls­berg Sta­tion Stra­ek­nin­gen Åmar­ken - Kø­ge er spa­er­ret for tog­tra­fik ind­til den 19. juli, mens stra­ek­nin­gen Hun­di­ge - Kø­ge er spa­er­ret for tog­tra­fik frem til den 28. au­gust. Spa­er­rin­gen skyl­des, at Ba­nedan­mark for­ny­er spor og kø­re­strøms­an­la­eg.

TORSDAG 19. MAJ 2016 Vej­di­rek­to­ra­tet ud­fø­rer ar­bej­der på mo­tor­vejs­bro. Der er spa­er­ret for tog­tra­fik på stra­ek­nin­gen i uge 29-30. På grund af om­byg­ning af sta­tions­byg­nin­gen i vil der fra uge 18 til uge 29 va­e­re re­du­ce­ret tra­fik, mens der i uge 28 vil va­e­re spa­er­ring. Lan­ge­skov Sta­tion. Stra­ek­nin­gen mel­lem

la­ves om til let­ba­ne. Der kø­rer in­gen tog på stra­ek­nin­gen om nat­ten og i we­e­ken­den til og med uge 35, og ba­nen vil der­ef­ter va­e­re spa­er­ret for al tra­fik re­sten af året. På grund af spor­ar­bej­de mel­lem kø­rer der fa­er­re, men la­en­ge­re tog på stra­ek­nin­gen. Det be­ty­der for­la­en­get rej­se­tid mel­lem lands­de­le­ne i den pe­ri­o­de. I sam­me pe­ri­o­de kø­rer der ik­ke re­gio­nal­tra­fik på stra­ek­nin­gen, hvor­for to­ge­ne ik­ke stop­per på Lan­ge­skov Sta­tion. Der vil bli­ve ind­sat tog­bus­ser fra Lan­ge­skov Sta­tion. Der er spa­er­ret for tog­tra­fik mel­lem mens Vej­di­rek­to­ra­tet ud­vi­der mo­tor­vej­en hen over Lil­le Syd. Re­du­ce­ret tra­fik i fem we­e­ken­der i 2. hal­vår mel­lem

Ba­nedan­mark ud­fø­rer bro- og spor­ar­bej­der. Ba­nedan­mark skal flyt­te sig­na­ler på stra­ek­nin­gen mel­lem hvor­for der spa­er­res for tra­fik på stra­ek­nin­gen i we­e­ken­den i uge 33. Ba­nedan­mark er en stats­lig sty­rel­se un­der Trans­port- og Byg­nings­mi­ni­ste­ri­et, som står for drift og ved­li­ge­hol­del­se af det stat­se­je­de jer­n­ba­ne­net. DSB er en selv­sta­en­dig of­fent­lig virk­som­hed, der er ejet af Trans­port - og Byg­nings­mi­ni­ste­ri­et, som dri­ver pas­sa­ger­tra­fik på det stat­se­je­de jer­n­ba­ne­net. Der er spa­er­ret for tra­fik mens den nye S-togs­sta­tion etab­le­res og Eng­ha­ve Sta­tion ne­dri­ves.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.