Usik­kert hvor­dan pa­tien­ter døde

BT - - NYHEDER -

DRABSSAG I an­kla­ge­skrif­tet mod en 31-årig sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster står tre pa­tien­ter an­gi­vet som of­re for mand­drab. Men iføl­ge en pro­fes­sor og for­sker i me­di­c­in­for­gift­nin­ger er det slet ik­ke sik­kert, at pa­tien­ter­ne er ble­vet dra­ebt. I for­bin­del­se med rets­sa­gen mod den 31-åri­ge kvin­de gen­nem­gik for­ske­ren Kim Dal­hoff fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i går de på­stå­e­de of­re et ef­ter et.

Det før­ste of­fer er den 72-åri­ge Ar­ne Her­skov, som døde un­der sin ind­la­eg­gel­se i marts 2012. I hans blod fandt man ef­ter­føl­gen­de bå­de mor­fin og ste­so­lid. Men iføl­ge Kim Dal­hoff er dødsår­sa­gen alt­så ik­ke en­ty­dig.

»Der kan va­e­re man­ge år­sa­ger til hans døds­fald. Han hav­de lun­ge­be­ta­en­del­se, blod­kra­eft og en me­get lav blod­pro­cent. Alt det ta­get i be­tragt­ning, og hvis man og­så gi­ver en ma­eng­de mor­fin, så vil det kun­ne med­fø­re hans død,« sag­de vid­net.

På sam­me må­de af­vi­ser han at gi­ve et en­ty­digt svar på, hvor­dan de i for­vej­en me­get sy­ge pa­tien­ter Vig­go Holm Pe­ter­sen og An­na Li­se Poul­sen kom af da­ge. Ik­ke over­be­vist Ud over de tre drab er sy­geple­jer­sken til­talt for drabs­for­sø­get på den i dag 74-åri­ge Mag­gi Ras­mus­sen. Tid­ligt om mor­ge­nen 1. marts 2015 fik pa­tien­ten re­spira­tions­stop - iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den ef­ter at ha­ve få­et en over­do­sis af me­di­cin.

Men hel­ler ik­ke i det­te til­fa­el­de er Kim Dal­hoff over­be­vist om, hvor­vidt ma­eng­den af mor­fin vil­le va­e­re dø­de­lig.

»Der er om­kring 14 mil­li­gram i hen­des krop. Det er ik­ke en vold­som stor do­sis,« sag­de pro­fes­soren.

Selv om det iføl­ge vid­net så­le­des er uklart, hvor­dan pa­tien­ter­ne døde, står det fast, at de ef­ter alt at døm­me har få­et me­di­cin i stør­re ma­eng­der, end de egent­lig skul­le ha­ve haft. Der kan va­e­re man­ge år­sa­ger til hans døds­fald

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.