Ja, det er li­ge så okay som at si­ge per­ker

BT - - DEBAT -

NASER KHADER

på med kun at fo­ku­se­re på ’sta­ve­fejl’. Hvis Sø­ren Es­per­sen hav­de mødt en sort på ga­den og sagt: ’Din ne­ger-idi­ot, hvad la­ver du i det her land,’ så hav­de jeg ta­get af­stand fra det. Men i den sam­men­ha­eng det er ble­vet sagt, så lig­ger der ik­ke on­de hen­sig­ter i det. Over­ord­net set vil jeg ger­ne si­ge: slap li­ge af. Jeg ken­der Sø­ren Es­per­sen så godt, at jeg ved, at han ik­ke har brugt or­det diskri­mi­ne­ren­de. Der­for bli­ver re­ak­tio­ner­ne for hyste­ri­ske.

VI SKAL PAS­SE

de sid­ste 20-30 år, at

Sø­ren Es­per­sen man er be­gyndt at ta­ge af­stand fra or­det. Mar­tin Lut­her King var

er fuld af pis, når men­ne­ske­ret­tig­heds­for­ka­em­per og ka­em­pe­de for de sor­te, og den­gang han si­ger, han ik­ke vil var der ik­ke no­get pro­blem

stø­de no­gen. Han er med at si­ge ne­ger – det kald­te han sig selv. I dag kal­der de sor­te sig en pro­vo­ka­tør, og det selv for ’nig­ger’ ind­byr­des. Men

er en ae­r­lig sag det hand­ler om må­den og sam­men­ha­en­gen, når man si­ger det. Det aen­drer sig he­le ti­den, og man me­ner nok no­get an­det om 30 år. Men f.eks. i Ele­fan­tens Vug­ge­vi­se syn­ges der om ne­gre og ne­ger­kys, og der er det okay. Vi skal jo ik­ke ha­ve sven­ske til­stan­de, hvor man be­gyn­der at la­ve om på Pip­pi Langstrøm­pe.

DET ER KUN

sam­me må­de med ’per­ker’. Det kom­mer an på, hvor­dan det bli­ver sagt. I nog­le sam­men­ha­en­ge kan det va­e­re kra­en­ken­de og diskri­mi­ne­ren­de, og an­dre gan­ge er det sjovt el­ler en del af jar­go­nen på en ar­bejds­plads.

DET ER PÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.