Nej, ’ne­ger’ hø­rer Krø­ni­ken-ti­den til

BT - - DEBAT -

MATTIAS TESFAYE

mig ik­ke. Jeg har ven­ner, der kal­der mig ne­ger, og det har jeg over­ho­ve­det ik­ke no­get pro­blem med, for­di vi er ven­ner. Men når man er po­li­ti­ker for Dansk Fol­ke­par­ti og bru­ger et ord som ne­ger, så sen­der man nog­le sig­na­ler.

OR­DET ’NE­GER’ GENERER

fuld af pis, når han si­ger, han ik­ke vil stø­de no­gen. Han er en pro­vo­ka­tør, og det er en ae­r­lig sag. Det må han selv om, men jeg sy­nes, det er dår­lig op­dra­gel­se. Når man ta­ler til folk, så skal man ik­ke kal­de dem no­get, de ik­ke selv vil kal­des. Man­ge men­ne­sker stø­des over or­det ’ne­ger’, og der­for er der ik­ke grund til at bru­ge det. Har man en god ven, der er over­va­eg­tig, og man si­ger: ’Hvad så, tyk­ke?’, og han sy­nes, det er sjovt, så er det fint at si­ge tyk­ke. Men si­ger man det til en, der ik­ke sy­nes, det er sjovt, så skal man la­de va­e­re.

SØ­REN ES­PER­SEN ER

DANSK FOL­KE­PAR­TI ME­NER, at det er va­erd at hol­de fast i et sam­fund, der ik­ke er mul­tiet­nisk, og ’ne­ger’ var et helt nor­malt ord for 50 år si­den, den­gang al­ting var, som Dansk Fol­ke­par­ti øn­sker, at Dan­mark skal va­e­re. Jeg har selv ik­ke no­get pro­blem med, hvor­dan jeg selv el­ler mi­ne na­bo­er ser ud. Så kan vi dis­ku­te­re, hvor­vidt det er et tab for Dan­mark el­ler ej, at vi har for­skel­li­ge hud­far­ver. Dansk Fol­ke­par­ti sy­nes, det er et tab. Det er fint, men så må vi dis­ku­te­re det, og folk må ta­ge stil­ling til, om de vil stem­me på en mand, der vil skrue ti­den til­ba­ge til Krø­ni­ken-ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.