DF og EL vild­led­te va­el­ger­ne

BT - - DEBAT -

Iden­ne uge hav­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke be­søg af EUs pra­esi­dent Do­nald Tusk. Og de har ri­ge­ligt at dis­ku­te­re for ti­den. Den bri­ti­ske af­stem­ning om at for­la­de EU, flygt­nin­ge­kri­sen, Ruslands fort­sat­te ag­gres­sion over for si­ne na­bo­er, den la­ve øko­no­mi­ske va­ekst og me­get me­re. Men på dags­or­de­nen var og­så Dan­marks an­søg­ning om at få pa­ral­lelaf­ta­ler med det fa­el­le­s­eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de Eu­ro­pol, det fa­el­les sam­ar­bej­de mel­lem an­kla­ge­myn­dig­he­der i Eu­roJust og det så­kald­te PNR-re­gi­ster, der er et fa­el­les re­gi­ster med op­lys­nin­ger om fly­pas­sa­ge­rer.

PANELET Det står ef­ter­hån­den klart, at det ik­ke er li­ge til at få en pa­ral­lelaf­ta­le

ET FLERTAL AF dan­sker­ne stem­te som be­kendt nej ved fol­ke­af­stem­nin­gen sid­ste år om at til­tra­e­de det nye for­sta­er­ke­de Eu­ro­pol samt 22 an­dre om­rå­der.

Op til af­stem­nin­gen 3. de­cem­ber hav­de vi i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ad­va­ret mod, at det ik­ke vil­le bli­ve let at få en pa­ral­lelaf­ta­le, hvis vi stem­te nej. Vi hav­de og­så ad­va­ret mod et nej, for­di det grund­la­eg­gen­de vil­le sva­ek­ke dansk po­li­tis og øv­ri­ge myn­dig­he­ders ar­bej­de med at opkla­re, rets­for­føl­ge og for­hin­dre for­bry­del­ser der be­gås mod dan­ske­re.

Bå­de fra En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti lød det igen og igen op til fol­ke­af­stem­nin­gen, at Dan­mark let kun­ne få en pa­ral­lelaf­ta­le. Til pa­nel­de­bat­ter­ne og i me­di­er­ne blev de af os, der an­be­fa­le­de et ja, mista­en­ke­lig­gjort for at vil­le skra­em­me dan­sker­ne.

Men det står ef­ter­hån­den klart, at det ik­ke er li­ge­til at få en pa­ral­lelaf­ta­le. Be­ske­den fra EU’s pra­esi­dent var ik­ke til at mis­for­stå: ’Det vil ik­ke bli­ve let. Må­ske umu­ligt’, sag­de han på et fa­el­les pres­se­mø­de med Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Man skul­le tro, at det vil­le gi­ve an­led­ning til ba­re en smu­le ef­terta­enksom­hed hos Dansk Fol­ke­par­ti m.fl., at man hav­de bildt dan­sker­ne ind, at Dan­mark så let som in­gen­ting kun­ne få en pa­ral­lelaf­ta­le. Isa­er nu, når vir­ke­lig­he­den så klart vi­ser sig at va­e­re en an­den.

Men nae nej. Fra Dansk Fol­ke­par­tis Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl var sva­ret igen, at man nemt kun­ne få den pa­ral­lelaf­ta­le, hvis man vil­le. Til Po­li­ti­ken sag­de han: ’Det er jo ren po­li­tik – vil man, el­ler vil man ik­ke? Man kan jo sag­tens fin­de en løs­ning, hvis man vil’.

Det er fak­tisk et ma­ge­løst ci­tat. Ba­re li­ge så vi al­le har hi­sto­rik­ken med: Dansk Fol­ke­par­ti er lan­dets stør­ste bor­ger­li­ge par­ti. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl na­eg­te­de at gå i re­ge­ring med Lars Løk­ke Ras­mus­sen, for­di man men­te, man hav­de me­re ind­fly­del­se ved at stå uden­for. Op til fol­ke­af­stem­nin­gen sid­ste år om rets­for­be­hol­det på­stod man skråsik­kert, sam­men med blandt an­dre En­heds­li­sten, at Dan­mark let kun­ne få en pa­ral­lelaf­ta­le med Eu­ro­pol – det hand­le­de ba­re om at spør­ge. Nu vi­ser det sig, at det ik­ke er let og må­ske end­da umu­ligt at få pa­ral­lelaf­ta­ler. Sva­ret på det er en an­kla­ge om, at re­ge­rin­gen og EU-Kom­mis­sio­nen spil­ler sku­e­spil. Man skul­le fak­tisk tro, at det var en jo­ke – men det er det ik­ke. I SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE RESPEKTERER vi dan­sker­nes valg ved af­stem­nin­gen. Der­for bak­ker vi fuldt og helt op om ind­sat­sen for at få en pa­ral­lelaf­ta­le.

Det vil­le til gen­ga­eld kla­e­de Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og de an­dre at in­drøm­me, at man fak­tisk vild­led­te dan­sker­ne op til af­stem­nin­gen sid­ste år og ta­ge an­svar for den usik­re si­tu­a­tion, Dan­mark nu er hav­net i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.