’Vi le­ver på li­ve

BT - - NYHEDER -

OPBAKNING var en helt spe­ci­el mand, der om no­gen stod for ae­res­be­gre­ber som or­dent­lig­hed, ar­bejds­om­hed, respekt, en­ga­ge­ment og sam­ar­bej­de.

Og det gjaldt, hvad en­ten han var pri­vat­per­son el­ler po­li­ti­ker. Alt kan va­el­tes »Vi le­ver på li­vets kant, kan man si­ge. For vi kan al­drig no­gen­sin­de vi­de, hvad der sker i na­e­ste øje­blik. Li­vet kan va­el­tes og aen­dres. I ét nu kan alt va­e­re an­der­le­des og vo­res liv se helt an­der­le­des ud. Alt hvad vi hav­de plan­lagt og hå­bet på, kan i ét nu fe­jes af bor­det, og hvad vi syn­tes var vig­tigt, kan i na­e­ste nu sy­nes småt og uen­de­lig li­ge­gyl­digt. Plud­se­lig er det som om, vi be­va­e­ger os i frit fald i et tomt, ufor­stå­e­ligt rum uden no­get at ha­ge os fast i. Vi le­ver på li­vets kant,« sag­de Ste­en Ty­ge­sen. Og til­fø­je­de:

»Men det kan gå galt. Tilva­e­rel­sen kan i ét nu bli­ve an­der­le­des, som den er ble­vet det for Laurids Ru­de­beck og hans fa­mi­lie. Det ene øje­blik al­min­de­lig hver­dag; »Jeg skal nok la­ve mad – jeg skal ba­re li­ge slap­pe lidt af,« – og det na­e­ste øje­blik var han va­ek. Det må va­e­re helt uvir­ke­ligt og ufor­stå­e­ligt. Laurids Ru­de­beck døde på høj­den af sit liv – bå­de pri­vat og i sit ar­bej­de og vir­ke som borg­me­ster,« lød det fra pra­e­sten.

Som det tav­se midt­punkt i den me­re end fyld­te Tøn­der Krist­kir­ke stod den sortblan­ke ki­ste un­der ce­re­mo­ni­en, om­gi­vet af et far­ve­rigt blom­ster­fl­or og en ma­eng­de kran­se.

Ik­ke mindst en smuk krans fra prins Jo­a­chim og prin­ses­se Ma­rie, som har en helt sa­er­lig til­knyt­ning til eg­nen, da det ik­ke er la­en­ge si­den, Scha­ck­en­borg i Mø­geltøn­der ud­gjor­de de­res pri­va­te hjem.

Blandt de man­ge frem­mød­te var fle­re nu­va­e­ren­de og tidligere mi­ni­stre. Heri­blandt sund­heds- og ae­l­dre­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de, un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by, tidligere mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen samt tidligere for­svars­mi­ni­ster og re­gions­rå­ds­for­mand Carl Holst.

Af kom­mu­nal­po­li­ti­ske kol­le­ger, som var mødt op for at ta­ge en respekt­fuld af­sked med Laurids Ru­de­beck, sås bl.a. Hø­je-Taa­strups borg­me­ster Mi­cha­el Zieg­ler, Jo­hn­ny Søtrup fra Es­b­jerg og borg­me­ster i Lej­re Met­te Tou­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.