Gla­ed dig til 25 gra­ders var­me på søn­dag

BT - - NYHEDER -

VEJR We­e­ken­den by­der på lu­ne­re vejr, sol og 25 gra­der. Men det bli­ver en kortva­rig af­fa­e­re. Hø­rer du til dem, der el­sker ba­re ta­e­er og dit­to ben, så kan du gla­e­de dig til we­e­ken­den, hvor som­mer­vej­ret må­ske - ven­der til­ba­ge.

»Det er der me­get, der ty­der på. Tem­pe­ra­tu­rer­ne bli­ver i hvert fald hø­je en over­gang, men vej­ret bli­ver ik­ke helt sta­bilt,« ly­der det fra me­te­o­r­o­log Ste­en Ras­mus­sen fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut.

Han tør dog godt love mel­lem 20 og 25 gra­der søn­dag, men han har og­så ud­sigt til et regn­vejr, og i skri­ven­de stund er det tem­me­lig usik­kert, hvor­når den front når ind over Dan­mark. Lun søn­dag »Det er ret usik­kert, men li­ge nu ha­el­der jeg mest til, at det kom­mer sent søn­dag. In­den da bli­ver det lunt med tem­pe­ra­tu­rer mel­lem 20 og 25 gra­der,« til­fø­jer han.

Selv om der i lø­bet af da­gen duk­ker lidt sky­er op, sør­ger en sy­dø­sten­vind for, at det bli­ver en flot søn­dag. »Det bli­ver na­er­mest som­mer­ligt.« Lør­dag bli­ver og­så ha­e­der­lig med op til 20 gra­der og lidt el­ler no­gen sol.

Men så er det desva­er­re og­så slut med som­mer­vej­ret i den­ne om­gang. Na­e­ste uge be­gyn­der kold og våd.

Al­li­ge­vel er Ste­en Ras­mus­sen fortrøst­nings­fuld:

»Vi får et par vå­de døgn (i be­gyn­del­sen af na­e­ste uge, red.). I før­ste om­gang ven­der kul­den lidt til­ba­ge, men det bli­ver ik­ke så koldt som de se­ne­ste da­ge. Vi får mel­lem 15 til 20 gra­der. Det bli­ver o.k. vejr. Så selv­om vi får regn, bli­ver det ik­ke så køligt som nu. Det bli­ver ik­ke helt rin­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.