Løb er leg

BT - - NYHEDER -

BTs BØRNELØB at gø­re det igen. Le­gen og al­si­dig­he­den er vig­ti­ge ele­men­ter,« si­ger Ab­di Hakin Ulad.

»Det spil­ler in­gen rol­le, om bør­ne­ne går til fod­bold, bad­min­ton, dans el­ler lø­ber på rul­les­køjter el­ler ska­te­bo­ard. Ba­re de er i be­va­e­gel­se. Lø­ber man, kan man va­ri­e­re med små fart­le­ge, hop, spring el­ler sta­fet­løb, og i ste­det for kun at lø­be li­ge ud, kan man lø­be op ad små bak­ker. Du kan og­så ind­la­eg­ge pau­ser, hvor der er no­get at kig­ge på. Man be­hø­ver ik­ke at lø­be he­le ti­den.«

Cor­ne­lia forta­el­ler Ab­di Hakin Ulad, at hun går til svøm­ning og rid­ning. Sa­ra går til dans. De har før prø­vet at lø­be to ki­lo­me­ter, så tu­ren gen­nem zoo skra­em­mer dem ik­ke. Gla­e­der sig vildt »Cor­ne­lia og Sa­ra er su­pe­re­ner­gi­ske og får et sjovt løb og en god op­le­vel­se i Zoo­lo­gisk Ha­ve. Jeg kan ma­er­ke på dem, at de gla­e­der sig vildt,« si­ger OL-lø­be­ren.

Sa­ra la­eg­ger ik­ke skjul på, at hun og­så gla­e­der sig til at se dy­re­ne.

»Mi­ne fa­vo­rit­ter er ti­gre­ne. Det er de flot­te­ste dyr,« si­ger hun.

Ab­di Hakin Ulad for­kla­rer pi­ger­ne, hvad OL er, og Cor­ne­lia sy­nes, at det er spa­en­den­de at hø­re ham forta­el­le, at han tra­e­ner to gan­ge om da­gen og un­der for­be­re­del­ser­ne til et ma­ra­ton­løb lø­ber op til 240 ki­lo­me­ter på en uge. Hvor me­get det er, kan hun ik­ke rig­tig se for sig, men én ting er sik­kert:

»Ab­di er sej og sød. Jeg er fan af ham,« si­ger hun.

Ab­di Hakin Ulad, 24, er født i So­ma­lia og kom som 11-årig til Dan­mark sam­men med sin mo­ster og hen­des børn. Fa­mi­li­en bor i Ska­els­kør. Han blev dansk stats­bor­ger i 2010 og tog i 2013 HF-ek­sa­men på Ny­borg Gym­na­si­um.

At­le­tik­kar­ri­e­ren be­gynd­te i Kor­sør At­le­tik & Mo­tion, og han lø­ber nu for Hvi­d­ov­re At­le­tik & Mo­tion. Han fik sit in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud med 34. plad­sen som sy­ven­de­bed­ste eu­ro­pa­ei­ske lø­ber ved VM på halv­ma­ra­ton i 2014 i Kø­ben­havn i 1.02,23 og kva­li­fi­ce­re­de sig til OL i Rio de Ja­neiro på ma­ra­ton med ti­den 2.14,03 i april i Ham­borg.

Ma­ra­ton­lø­bet i Rio de Ja­neiro fin­der sted på OLsid­ste­da­gen 21. au­gust. Ab­di Hakin Ulad kom­mer til Bra­si­li­en di­rek­te fra årets fjer­de tra­e­nings­op­hold med de ke­ny­an­ske ver­dens­stjer­ner i høj­der­ne i Ngong uden for Nairo­bi.

BTs Børneløb fin­der sted søn­dag 29. maj kl. 9.00 i Zoo­lo­gisk Ha­ve i Kø­ben­havn. Di­stan­cen er to ki­lo­me­ter og al­ders­grup­pen 5-12 år. La­es me­re og til­meld dig det fest­li­ge løb blandt dy­re­ne på www.bts­hop.dk/ bor­ne­lob

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.