To­ri Spel­ling vil fl

Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler og hen­des fa­mi­lie er ble­vet helt vil­de med dansk kul­tur

BT - - NYHEDER -

FLYTTEPLANER

»Vi har få­et nog­le me­get na­e­re ven­ner, der har vist os alt ved Kø­ben­havn,« lød det be­gej­stret fra To­ri, da BT mød­te hen­de til mo­de­fest i for­gårs.

»Ja, vi er ble­vet helt vil­de med Dan­mark. Ma­den, mo­den, livs­sti­len... Det fø­les som vo­res an­det hjem,« til­fø­je­de hen­des mand.

Si­den for­ri­ge uge har To­ri bå­de nå­et at fe­ste på Re­me­es nye nat­klub Arch, hyg­ge med den sto­re bør­ne­flok i Ti­vo­li, gå til smart mo­de­fest til El­le Sty­le Awards – og i dag er en ra­ek­ke dan­ske ken­dis­ser så in­vi­te­ret til Na­es­byholm Slot na­er Glum­sø, hvor Spel­ling vil fejre sin fød­sels­dag et par da­ge for­sin­ket. Re­a­li­ty og bø­ger Her kom­mer de så igen i dansk tv, for par­ret er nem­lig ble­vet go­de ven­ner med bryl­lupsplan­la­eg­ge­ren Chri­stel Wint­her og hen­des mand Mor­ten Lund, der ejer slot­tet og med­vir­ker i pro­gram­met ’Køb­ma­end på før­ste klas­se’.

Tv-hol­det føl­ger så­le­des med fød­sels­dags­fe­sten, der ko­ster knap 2.000 kro­ner at del­ta­ge i, men så er der og­så en 12-ret­ters me­nu og fri co­ck­tail­bar re­sten af af­te­nen.

Det er langt­fra før­ste gang, at stor­fa­mi­li­en har et ka­me­ra i ha­e­le­ne. Det sid­ste par år er det ble­vet til en lang ra­ek­ke re­a­li­typro­gram­mer, der – sam­men med et par så­kald­te ’tell all’-bø­ger – har va­e­ret med til at for­sør­ge fa­mi­li­en. Som­mer­hus i Dan­mark Og den ga­este­o­p­tra­e­den bli­ver na­ep­pe det sid­ste, vi dan­ske­re får set til den ame­ri­kan­ske fa­mi­lie, der hå­ber på at til­brin­ge me­get me­re tid på de nord­li­ge bred­degra­der.

»Vi vil me­get ger­ne ha­ve et som­mer­hus her, så vi kun­ne va­e­re ta­et på de ven­ner og fa­mi­lie, vi har mødt her. Jeg er me­get fa­sci­ne­ret af den må­de, I le­ver på. Her pas­ser al­le på hin­an­den og vil hja­el­pe hin­an­den, mens al­le i USA kon­kur­re­rer med al­le. Bør­ne­ne har få­et så man­ge go­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.