Jysk: Her er et godt til­bud til dig

BT - - NYHEDER -

KOMPENSATION kom­pen­sa­tio­nen, så god­ken­der man og­så, at vi la­ver det her byg­ge­ri, og så kan man ik­ke an­la­eg­ge rets­sag, når vi er halvvejs igen­nem, for­di man har fortr­udt,« forta­el­ler Ru­ne Pe­der­sen, der er kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør hos Jysk, til BT.

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at man hos Jysk er in­ter­es­se­ret i at ha­ve et godt for­hold til si­ne na­bo­er og fin­der det der­for ri­me­ligt, at na­bo­er­ne skal kom­pen­se­res for de tab, byg­ge­ri­et vil med­fø­re.

»Der­for har vi og­så få­et en uaf­ha­en­gig tred­je­part til at vur­de­re, hvil­ken be­tyd­ning det vil få for na­bo­er­ne, når vi kom­mer i gang med at byg­ge det her la­ger.«

Her er det vur­de­ret, at byg­ge­ri­et vil be­ty­de et fald i ejen­doms­va­er­di­en for de fem hus­stan­de på mel­lem 100.000 kro­ner og 500.000 kro­ner, og det er til­sva­ren­de be­løb, som de fem hus­stan­de nu er ble­vet til­budt af Jysk.

Na­bo­er­ne har i før­ste om­gang få­et 14 da­ge til at over­ve­je MILLION KRO­NER får fem hus­stan­de til de­ling, hvis de ik­ke brok­ker sig over Jysks nye la­ger­byg­ning. TRED­JE­PART HAR VUR­DE­RET, at byg­ge­ri­et vil be­ty­de et fald i ejen­doms­va­er­di­en på 100.000500.000 kro­ner. til­bud­det fra Jysk, men det la­der til, at de al­le­re­de nu har be­slut­tet sig.

»Vi skal selv­føl­ge­lig ta­en­ke lidt over det, men umid­del­bart er vo­res tan­ke, at det ik­ke gør den sto­re for­skel, om vi si­ger ja el­ler nej. La­ge­ret kom­mer nok un­der al­le om­sta­en­dig­he­der,« forta­el­ler Ka­ri­na Juhl Iver­sen, der er en af de be­rør­te na­bo­er, til Vej­le Amts Fol­ke­blad.

Og den hold­ning de­ler re­sten af na­bo­er­ne, iføl­ge Vej­le Amts Fol­ke­blad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.