Deut­sche Mark?

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/16 -

ASSISTENT i for­vej­en en del til Ale­xan­der Zor­ni­ger, og han sy­nes, at Brønd­by har truf­fet et ’spa­en­den­de’ valg med an­sa­et­tel­sen af ty­ske­ren:

»Jeg vil si­ge, at der og­så var et par dan­ske mu­lig­he­der, der hav­de va­e­ret spa­en­den­de – uden at jeg vil kom­me na­er­me­re ind på det – men når det ik­ke skul­le va­e­re dem, er jeg rig­tig glad for, at det end­te med en ud­la­en­ding. Han kan kig­ge på Brønd­by med fri­ske øj­ne, og han vil kom­me med et ener­giboost. Jeg tror, at Zor­ni­ger vil kun­ne ha­e­ve klub­ben i ni­veau. Jeg sy­nes, det er et me­get spa­en­den­de valg.« Godt ru­stet til Zor­ni­ger Den dan­ske lands­holds­an­gri­ber Yus­suf Poul­sen, der har spil­let un­der Zor­ni­ger i RB Leipzig, for­ud­ser, at Brønd­by-spil­ler­ne vil få et chok over ty­ske­rens krav til tra­e­nings­ind­sat­sen. Mark Str­u­dal me­ner dog, at trup­pen står godt ru­stet til ty­ske­rens an­komst.

»Jeg sy­nes, at der i for­vej­en er sma­ek på al­le Brønd­by-tra­e­nin­ger. Der er fuld knald på. Men det er for­skel­ligt fra tra­e­ner til tra­e­ner, hvil­ke facet­ter man va­eg­ter højst. Og når Ale­xan­der Zor­ni­ger kom­mer, har han selv­føl­ge­lig sin hold­ning til, hvor me­get kr­udt der skal bru­ges på at tra­e­ne om­stil­lings­spil og etab­le­ret spil. Og det bli­ver in­ter­es­sant. Og hvis det vi­ser sig, at han kan ha­e­ve det dag­li­ge tra­e­nings­ni­veau, er det ba­re en ek­stra fjer i hat­ten,« si­ger Mark Str­u­dal og til­fø­jer:

»Men jeg sy­nes, at der nor­malt er et me­get højt ni­veau i Brønd­bys tra­e­nin­ger.« Selv­føl­ge­lig har jeg nog­le for­ud­sa­et­nin­ger, der lig­ger li­ge til høj­re­be­net i for­hold til den­ne tra­e­n­er­kom­bi­na­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.