Så­dan har FCMs Mik­kel An­der­sen

BT - - ALKA SUPERLIGA -

VURDERING Med bru­gen af sta­ti­stisk­fir­ma­et Smar­tod­ds har der va­e­ret stort fo­kus på FC Midtjyl­lands ind­køb. Sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in og BTs fod­bold­kom­men­ta­tor, Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen, gi­ver hver de­res vurdering af, hvor­dan den­ne sa­e­sons nyind­køb har kla­ret sig. Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen gi­ver ka­rak­te­rer ef­ter 12-ska­la­en. CLAUS STE­IN­LE­IN: »Mik­kel An­der­sen blev hen­tet ind som an­den­må­l­mand, men har gjort det bed­re, end man kun­ne ha­ve for­ven­tet« SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN: »Det var ik­ke pla­nen, An­der­sen skul­le ha­ve så me­get spil­le­tid. Men han har spil­let me­get bed­re, end jeg hav­de for­ven­tet. KARAKTER:

26 kam­pe. 2.340 mi­nut­ter i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.