Her er K-Mags nye vå­ben

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

POWER

år har hal­tet bag­ef­ter med ae­ro­dy­na­misk vej­greb, har RS16´eren va­e­ret gan­ske ef­fek­tiv med hen­syn til me­ka­nisk vej­greb, der ska­bes af hjul­op­ha­eng, fjed­re og stød­da­em­pe­re. Men ud­vik­lin­gen står al­drig stil­le i For­mel 1, og man af­prø­ve­de nye løs­nin­ger un­der de to test­da­ge. Mo­na­cos Grand Prix om 10 da­ge er det løb i For­mel 1-ka­len­de­ren, hvor me­ka­nisk vej­greb spil­ler den stør­ste rol­le i for­hold til ae­ro­dy­na­mi­k­ken: Mon­te Car­los ga­der er så smal­le og uja­ev­ne, at hjul­op­ha­eng/fjer­dre/da­em­pe­re for en gangs skyldt er vig­ti­ge­re en ae­ro­dy­na­mi­k­ken.

team og Red Bull kør­te med en kraf­tigt mo­di­fi­ce­ret mo­tor ved Bar­ce­lo­na-te­sten.

Man vil ik­ke sa­et­te kon­kre­te tal på ef­fekt-for­bed­rin­gen, men bag kulis­ser­ne ta­les der om 35 hk, der i te­o­ri­en kan gi­ve helt op til 0,5 se­kun­ders for­bed­ring af om­gang­sti­den.

For at sa­et­te for­bed­rin­gen i per­spek­tiv: Hvis Magnus­sen un­der kva­li­fi­ka­tio­nen til Spa­ni­ens Grand Prix i lør­dags hav­de va­e­ret 0,5 se­kun­der hur­ti­ge­re, var han kom­met i top-10 på start­grid­den. Den nye Re­nault-mo­tor var på­li­de­lig og im­po­ne­re­de Re­nault- og Red Bull-kø­rer­ne så me­get, at man nu over­ve­jer at frem­ryk­ke de­bu­ten til det kom­men­de grand­prix i Mo­na­co 29. maj.

den­ne avan­ce­re­de frontvin­ge med til te­sten i Spa­ni­en. Frontvin­gen ska­ber en be­ty­de­lig del af bi­lens sam­le­de down­for­ce, og er sam­ti­dig ’grund­la­eg­ger’ af de luft­strøm­me, der fly­der over re­sten af bi­len.

Jo bed­re man kan kon­trol­le­re dis­se luft­strøm­me, jo bed­re kan man ud­nyt­te dem til køling af mo­to­ren og til at ska­be down­for­ce og greb på bag­hju­le­ne via bag­vin­gen.

De man­ge pla­ner og små ’flaps’ på frontvin­gen skal på sam­me tid ska­be down­for­ce og ef­fek­ti­ve luft­strøm­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.