MAGNUS­SEN JUB

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SUCCES Fak­tisk er dan­ske­ren så op­løf­tet ef­ter 56 om­gan­ge med den nye mo­tor i bi­len, at han øn­sker at få den i bi­len, når For­mel 1 ram­mer by­ba­nen i Mo­na­co om halvan­den uge.

»Ja, helt af­gjort. Om jeg så kan få det el­ler ej, er ik­ke op til mig at af­gø­re,« si­ger Ke­vin Magnus­sen til me­di­et F1i.com fra pad­do­ck­en i Bar­ce­lo­na, in­den han kør­te vi­de­re i gå­r­ef­ter­mid­dag.

For­mel 1-bi­ler­ne er ble­vet på den span­ske ra­cer­ba­ne ef­ter we­e­ken­dens grand­prix, hvor der var sat to da­ge af til test. Her kør­te Ke­vin Magnus­sen he­le da­gen i går, mens re­ser­ven Este­ban Ocon kør­te tirs­dag.

Ke­vin Magnus­sen er isa­er glad for, at mo­to­ren har gjort bi­len nem­me­re at kø­re.

»Helt ae­r­ligt fø­les mo­to­ren god at kø­re med, og kø­re-egen­ska­ber­ne er fak­tisk bed­re end den gam­le mo­tor. Der er me­re power, men det er sva­ert som kø­rer at fø­le, hvor hur­tigt man kø­rer på langsi­den,« forta­el­ler Ke­vin Magnus­sen og fort­sa­et­ter:

»Om man kø­rer med 330 el­ler 333 ki­lo­me­ter i ti­men, er sva­ert at for­nem­me, men in­ge­ni­ø­rer­ne har det på de­res da­ta, og de vil forta­el­le mig det se­ne­re. Men i øje­blik­ket er Helt ae­r­ligt fø­les mo­to­ren god at kø­re med, og kø­re-egen­ska­ber­ne er fak­tisk bed­re end den gam­le mo­tor. Der er me­re power

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.