SÅDAN SKAL DE BREMSES

BT - - NYHEDER -

In­drej­se­for­bud til re­li­gi­øse for­kyn­de­re med yder­lig­gå­en­de is­la­mi­ske hold­nin­ger. Re­ge­rin­gen op­ret­ter en of­fent­lig li­ste med nav­ne på folk, der ik­ke vil få visum, samt en luk­ket li­ste med folk, der ale­ne er mista­enkt for at pra­e­di­ke had og op­for­dre til ter­ror. De to li­ster skal re­vi­de­res hvert an­det år.

Det bli­ver straf­bart at frem­sa­et­te yt­rin­ger, der un­der­gra­ver dansk lov­giv­ning og ud­tryk­ke­ligt bil­li­ger hand­lin­ger, der er straf­ba­re ef­ter straf­fe­loven. Til så­dan­ne hand­lin­ger hø­rer ter­ror, drab, vold­ta­egt, volds­hand­lin­ger, fri­heds­be­rø­vel­se og tvang.

Pra­e­ster, ima­mer og for­kyn­de­re uden for fol­kekir­ken fra­ta­ges ret­ten til at fo­re­ta­ge vi­el­ser, hvis de ik­ke op­fyl­der be­stem­te va­er­dig­heds­krav. Fo­re­ta­ger man vi­el­ser af min­dre­åri­ge el­ler af folk uden de­res samtyk­ke, kan man fra­ta­ges ret­ten til at fo­re­stå vi­el­ser.

Man vil ik­ke la­en­ge­re kun­ne tra­ek­ke bi­drag fra i skat, hvis de går til for­e­nin­ger, der un­der­mi­ne­rer de­mo­kra­ti­et.

Re­ge­rin­gen vil kort­la­eg­ge an­tal­let af mo­ske­er i Dan­mark. Ved den se­ne­ste op­ta­el­ling i 2006 var der 115 mo­ske­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.