For­svandt som en flam­men­de ild­ku

BT - - NYHEDER -

FLYULYKKE og Egyp­ten le­der ef­ter den for­s­vund­ne Air­bus 320.

Det egyp­ti­ske fly­sel­skab Egyp­tAir med­del­er, at der var 30 egyp­te­re, 15 fransk­ma­end, en bri­te, en bel­gi­er, en ca­na­di­er, en al­ge­ri­er, to ira­ke­re, en kuwai­ter, en sau­di­a­ra­ber, en tcha­der og en su­da­ner om bord. To spa­ed­børn og et barn var blandt pas­sa­ge­rer­ne iføl­ge hjem­mesi­den Fligh­tra­dar24.com.

»Vi har for øje­blik­ket et bil­le­de af fly­et i egyp­tisk luftrum i 11.278 me­ters høj­de, hvor det fo­re­tog plud­se­li­ge sving og faldt nedad, in­den det for­svandt fra ra­darska­er­me­ne,« si­ger den gra­e­ske for­svars­mi­ni­ster Pa­nos Kam­men­os, iføl­ge Reu­ters.

»Sig­na­let går tabt ved om­kring 3.048 me­ters høj­de,« forta­el­ler mi­ni­ste­ren, der og­så op­ly­ser, at fly­et gik i spin, in­den det for­svandt.

En kap­ta­jn på et han­dels­skib har rap­por­te­ret, at han så ’en flam­me­kug­le’ på him­len om­kring 240 ki­lo­me­ter syd for den gra­e­ske ø Kar­pat­hos, si­ger em­beds­ma­end i det gra­e­ske trans­port­mi­ni­ste­ri­um. Mest sand­syn­ligt ter­ror En ra­ek­ke eks­per­ter me­ner, at et ter­r­or­an­greb er den mest sand­syn­li­ge for­kla­ring på fly­ets plud­se­li­ge for­svin­den, skri­ver AFP. Eks­per­ter­ne fin­der det ik­ke sa­er­lig sand­syn­ligt, at en tek­nisk fejl var år­sag til styr­tet.

»En stør­re tek­nisk fejl, en eks­plo­sion i en mo­tor for ek­sem­pel, er us­and­syn­ligt,« si­ger fly­eks­per­ten Ge­rard Feldzer.

»Des­u­den har A320 en frem­ra­gen­de sik­ker­heds­sta­ti­stik. Der let­ter el­ler lan­der en A320 hvert 30. se­kund ver­den over,« si­ger Feldzer.

Den pen­sio­ne­re­de sven­ske pi­lot Per Gram me­ner, at fly­et blev ud­sat for en ter­r­or­hand­ling.

»Et tek­nisk pro­blem, en brand i en mo­tor, for­år­sa­ger ik­ke en øje­blik­ke­lig ulyk­ke. Besa­et­nin­gen får tid til at re­a­ge­re,« un­der­stre­ger han.

Eks­per­ter­ne si­ger, at det er us­and­syn­ligt, at fly­et blev skudt ned fra land­jor­den. Men Feldzer si­ger:

»In­gen kan ude­luk­ke, at fly­et blev skudt ned af et an­det fly ved en fejl­ta­gel­se. En bom­be om bord er al­tid en mu­lig­hed, for­di det er umu­ligt at sik­re en luft­havn 100 pro­cent,« si­ger Feldzer.

Den egyp­ti­ske luft­fart­s­mi­ni­ster si­ger, at myn­dig­he­der­ne ik­ke har kend­skab til sik­ker­heds­ma­es­si­ge pro­ble­mer med de per­so­ner, som var om bord i det for­s­vund­ne fly.

»Jeg af­vi­ser ik­ke hy­po­te­sen om et ter­r­or­an­greb el­ler en tek­nisk fejl. Det er for tid­ligt,« si­ger She­rif Fat­hy, der me­ner, at ’ter­r­o­ris­me er en me­re sand­syn­lig år­sag til flyka­ta­stro­fen’.

Det sam­me si­ger le­de­ren af den rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste FSB, Alek­s­an­der Bort­ni­kov: »Det mest sand­syn­li­ge er, at det­te er en ter­r­or­hand­ling, hvor 66 per­so­ner fra for­skel­li­ge lan­de har mi­stet li­vet. Vi be­der al­le par­ter om at sam­ar­bej­de om at fin­de de skyl­di­ge i den­ne ter­r­or­hand­ling,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.