Dansk ver­dens­stjer­ne ka­em­per for kvin­derol­ler

BT - - NYHEDER -

MANGELVARE Hun har selv sco­ret sto­re rol­ler i film og tv-se­ri­er bå­de her­hjem­me og i det ud­lan­det. Se­ne­st har hun spil­let med i HBOs an­mel­der­ro­ste se­rie ’Vi­nyl’. Men ge­ne­relt hal­ter det sta­dig med an­tal­let af rol­ler til kvin­der, me­ner sku­e­spil­ler Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen. Der­for går hun nu i en ny ret­ning – om bag ka­me­ra­et, så at si­ge.

»Jeg har få­et lyst til at ska­be idéer­ne i ste­det for kun at for­lø­se an­dres, og så vil jeg prø­ve at ska­be fle­re rol­ler til kvin­der, for der er sta­dig en over­va­egt af man­derol­ler,« for­kla­re­de hun ved ar­ran­ge­men­tet El­le Sty­le Awards tirs­dag af­ten i Kø­ben­havn.

I øje­blik­ket ny­der den 34-åri­ge sku­e­spil­ler at va­e­re hjem­me i Dan­mark, hvor hun har tid til at slap­pe af. De nye pro­jek­ter la­der ik­ke til at va­e­re langt i til­bli­vel­ses­pro­ces­sen, for der er sta­dig en del hem­me­lig­heds­kra­em­me­ri om, hvad det i vir­ke­lig­he­den går ud på.

»Jeg kan ik­ke si­ge no­get kon­kret end­nu, men jeg prø­ver at ud­vik­le nog­le ting selv. Det be­ty­der dog ik­ke, at jeg selv stop­per med at stå for­an ka­me­ra­et,« for­sik­rer Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen med et stort smil. Igang med nye op­ta­gel­ser Na­e­ste gang vi kom­mer til at se hen­de på det sto­re la­er­red i Dan­mark, bli­ver til ok­to­ber, hvor hun har en ho­ved­rol­le i spa­en­dings­fil­men ’3 ting’. Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen skal spil­le over­for Ni­ko­laj Co­ster-Wal­dau, der i øje­blik­ket hø­ster stor suc­ces i tv-se­ri­en Ga­me of Thro­nes. Hun er der­for al­le­re­de i gang med nye op­ta­gel­ser. »Til ef­ter­å­ret skal jeg til­ba­ge til New York for at la­ve den an­den sa­e­son af ’Vi­nyl’,« si­ger Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen.

MH370 fra Ma­lay­sia Air­li­nes for­svin­der kort ef­ter at va­e­re let­tet fra Ku­a­la Lum­pur med kurs mod Bei­jing. Fly­et er al­drig fun­det, og de 239 om­bord­va­e­ren­des ska­eb­ne ken­des ik­ke, men samt­li­ge an­ta­ges at va­e­re om­kom­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.