Fa­er­re dør af kra­eft

BT - - NYHEDER -

OVERLEVELSE pro­cent­po­int si­den årtu­sind­skif­tet.

»Det skyl­des, at den op­da­ges alt for sent. Man ma­er­ker først symp­to­mer­ne, når det er for sent, og kra­ef­ten er vok­set ind i an­dre or­ga­ner. Men det go­de ved den kra­eft­form er, at den kan fo­reg­byg­ges ved at stop­pe med at ry­ge,« si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen.

Sund­heds- og ae­l­dre­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V) kal­der i en skrift­lig kom­men­tar til BT de nye tal for ’op­løf­ten­de’ og gla­e­der sig på de be­rør­te fa­mi­li­ers veg­ne. Men hun slår sam­ti­dig fast, at kam­pen mod kra­eft langt­fra er vun­det end­nu.

»Vi skal he­le ti­den sik­re, at sund­heds­va­es­net er ind­ret­tet til at hja­el­pe de man­ge dan­ske­re, som får kra­eft. Og selv­om kra­eft­be­hand­lin­gen her­hjem­me er ble­vet løf­tet, og fle­re over­le­ver en kra­eft­syg­dom, så er vi be­stemt ik­ke i mål end­nu. Vi kan for ek­sem­pel se, at der på tva­ers af re­gio­ner­ne fort­sat er for­skel på ind­sat­sen over for kra­eft­sy­ge, og at kra­eft­pa­tien­ter op­le­ver, at der mang­ler ko­or­di­na­tion mel­lem de la­e­ger, som er in­vol­ve­ret i de­res be­hand­lings­for­løb. Det skal vi ha­ve gjort no­get ved,« skri­ver Sop­hie Løh­de.

Re­ge­rin­gen plan­la­eg­ger at frem­la­eg­ge end­nu en kra­eft­plan til ef­ter­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.