’Re­ge­rin­gen gra­e­der tør­re tå­rer over Tog­fond’

BT - - NYHEDER -

Re­kord­la­ve olie­pri­ser har lagt Tog­fon­den i gra­ven, for­di V-re­ge­rin­gen vil spa­re 21 mil­li­ar­der kr. af de 28 mil­li­ar­der kr., som pro­jek­tet ko­ster. Tog­fon­den skul­le fi­nan­si­e­res ved at be­skat­te olie og gas fra Nord­s­ø­en hår­de­re. Det vur­de­rer po­li­tisk kom­men­ta­tor Hans En­gell, ef­ter at re­ge­rin­gen ori­en­te­re­de Dansk Fol­ke­par­ti om mil­li­ard­be­spa­rel­sen.

Tog­fon­den blev af­talt af S-R-SFre­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti, mens Ven­stre står uden­for. Fon­den skul­le sik­re en ti­mes tog­tid mel­lem Kø­ben­havn, Oden­se, Aar­hus og Aal­borg ved at elek­tri­fi­ce­re stra­ek­nin­gen og byg­ge Vej­lefjord­bro­en.

»Re­ge­rin­gen gra­e­der for­ment­lig tør­re tå­rer. Ven­stre har fra be­gyn­del­sen ik­ke tro­et på fi­nan­si­e­rings­mo­del­len, da den tid­li­ge­re re­ge­ring la­ve­de Tog­fon­den,« si­ger Hans En­gell.

Han ha­ef­ter sig ved, at re­ge­rin­gen jag­ter mil­li­ar­der af kro­ner, før den i ef­ter­å­ret skal for­hand­le fi­nans­lov, skat­tere­form, pen­sions­re­form og øko­no­misk 2025-plan. Han ser Tog­fon­den og re­ge­rin­gens be­spa­rel­ser på havvind­møl­ler i den sam­men­ha­eng.

»Det er en be­sva­er­lig ma­nøv­re ale­ne at sy en fi­nans­lov sam­men. Der har man ik­ke lyst til at for­plig­te sig på en tog­fond, hvor øko­no­mi­en slet ik­ke ha­en­ger sam­men. Der er og­så stør­re ud­gif­ter på flygt­nin­ge­om­rå­det,« si­ger Hans En­gell.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.