Gra­en­ser for kram

BT - - NYHEDER -

KRAMMETID Fre­de­rik er ik­ke i tvivl. Han går al­tid ind i ’kram­mezo­nen’, når det er krammetid. Al­tid! »Det go­de ved et kram er, at man får dej­li­ge fø­lel­ser,« for­kla­rer Fre­de­rik Vas­sing Berg­gren på syv år. Han går i 0.a på Hol­me­a­ger­sko­len i Gre­ve.

Men selv om et kram fra et barn kan sy­nes sødt og uskyl­digt, har de små sko­lebørns ka­er­li­ge kro­p­sy­t­rin­ger gi­vet an­led­ning til me­get uro i bør­ne­ha­ve­klas­sen. Fak­tisk har kram­me­ri­et en over­gang va­e­ret så vold­somt og for­styr­ren­de, at la­e­rer­ne har ind­ført et kram­me­reg­le­ment med fa­ste ti­der og reg­ler for, hvor­dan der skal kram­mes.

»Man må kram­me om mor­ge­nen og li­ge in­den SFO. Vi må ik­ke kram­me bag­fra, men skal kram­me for­fra. Man må selv be­stem­me, om man vil kram­me, el­ler man ik­ke vil,« for­kla­rer Sop­hia Ba­ch­mann Teu­te på seks år reg­ler­ne til Ber­ling­s­kes ud­send­te. Kram gav kon­flik­ter For man­ge voks­ne dan­ske­re er det sva­ert at fin­de ud af, om de skal stik­ke po­ten frem til et hånd­tryk, el­ler om de skal va­e­re me­re fri­ske og ufor­mel­le og gi­ve et kram. Dansk Hånd­tryks­for­e­ning er så­le­des op­stå­et for at sik­re hånd­tryk­kets po­si­tion i en sta­dig me­re in­tim og kram­men­de ver­den, og blandt fol­ke­sko­lela­e­re­re har det va­e­ret dis­ku­te­ret, om de mand­li­ge la­e­re­re kun­ne til­la­de sig at gi­ve ele­ver­ne kram af frygt for pa­edo­fi­li­ankla­ger.

Det var dog slet ik­ke den form for be­kym­rin­ger, der pla­ge­de de voks­ne i bør­ne­ha­ve­klas­sen i Gre­ve. Hol­me­a­ger­sko­len er li­ge­som an­dre fol­ke­sko­ler i dis­se år i gang med en stør­re in­klu­sions­ø­vel­se, der skal sik­re, at børn, der tid­li­ge­re gik på spe­ci­alsko­ler, nu kan un­der­vi­ses i de al­min­de­li­ge fol­ke­sko­le­klas­ser.

Der­for rum­mer bør­ne­ha­ve­klas­sen i år fi­re børn med au­tis­mespek­trum-for­styr­rel­ser og et barn med hø­re-ta­le-van­ske­lig­he­der.

Der­til kom­mer en ra­ek­ke børn med an­dre ud­for­drin­ger, der skal ta­ges sa­er­ligt hen­syn til. Den­ne co­ck­tail kra­e­ver løs­nin­ger på nog­le me­get kon­kre­te pro­ble­mer, som kan vir­ke små og ube­ty­de­li­ge – for ek­sem­pel kram – men som kan vok­se sig sto­re.

»Vi hav­de en ud­for­dring med et barn, der var me­get gra­en­se­over­skri­den­de og he­le ti­den lå hen over de an­dre. Han kun­ne kom­me stormen­de bag­fra og kram­me, og det kun­ne de an­dre ik­ke li­de. I ti­mer­ne hav­de vi sva­ert ved at ska­be ro, for­di der kun­ne lig­ge ot­te kram­men­de børn oven på hin­an­den. Det blev for me­get og end­te of­te i en kon­flikt,« for­kla­rer bør­ne­ha­ve­klas­se­le­der Ca­mil­la Fors­berg. ’Vi kram­me­de for vildt’ Spe­ci­al­pa­e­da­go­gisk kon­su­lent Di­na Berg Hauritz fra PPR i Gre­ve si­ger:

»Med de man­ge kram prø­ve­de dren­gen at forta­el­le de an­dre, at han syn­tes, de var sø­de. Det var sva­ert for os he­le ti­den at iret­tesa­et­te ham for no­get, han gjor­de i sit hjer­tes god­hed.«

Der­for fik klas­sen en kram­mepo­li­tik med krammetid, kram­mezo­ne og kram­me­reg­le­ment. Og ta­enk – det vir­ker.

»Kram­mezo­nen har la­ert dren­gen at navi­ge­re, så han ved, hvor­når det er til­ladt at kram­me, og hvor­når det ik­ke er til­ladt. Al­le bør­ne­ne har la­ert nog­le tek­nik­ker, så de kan se, om de an­dre børn har lyst til at kram­me el­ler ej,« for­kla­rer Ca­mil­la Fors­berg.

In­klu­sions­pro­jek­tet i bør­ne­ha­ve­klas­sen er en del af et forsk­nings­pro­jekt i Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et.

Der er knyt­tet ek­stra res­sour­cer til klas­sen, og det har gi­vet mu­lig­hed for så­kaldt hvor an­sat­te fra de al­min­de­li­ge fol­ke­sko­ler og fra spe­ci­a­l­om­rå­det sam­ar­bej­der om un­der­vis­nin­gen i klas­sen. Det skal sik­re en un­der­vis­ning, der pas­ser til bå­de de in­klu­de­re­de børn og til de øv­ri­ge børn i klas­sen.

Ca­mil­la Fors­berg la­e­ser en lil­le hi­sto­rie op for bør­ne­ne, der repe­te­rer kram­me­reg­ler­ne. Og så er de klar til da­gens før­ste krammetid.

To, tre, ti, tolv, fem­ten børn myl­drer op i kram­mezo­nen til Ca­mil­la Fors­berg og Di­na Berg Hauritz, og så bli­ver der el­lers ud­delt kram i al­le sva­er­heds­gra­der – fra de hef­ti­ge, knu­sen­de bjør­ne­kram med sto­re grin på til de me­re in­der­li­ge, blø­de kram.

Al­le kram ef­ter­føl­ges af et »tak for kram«. Man må kram­me om mor­ge­nen og li­ge in­den SFO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.